Περιβαλλοντική Αδειοδότηση

Στον παρόντα δικτυακό τόπο αναρτώνται οι Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) καθώς και οι αποφάσεις ανανέωσης, παράτασης ισχύος ή τροποποίησής τους, για τα έργα και τις δραστηριότητες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, των οποίων η κατασκευή ή λειτουργία δύναται να έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19α του N.4014/2011 “Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με τη δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος” (ΦΕΚ Α’ 209).  Μέσω του δικτυακού τόπου δίνεται η δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να αποκτήσει πλήρη, λεπτομερή και ανεμπόδιστη πρόσβαση και γνώση των εν λόγω αποφάσεων που αφορούν έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Α΄, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του N.4014/2011.Επιπλέον, οι εν λόγω αποφάσεις παρουσιάζονται στον δικτυακό τόπο έτσι ώστε να τεκμαίρεται η πλήρης γνώση για κάθε ενδιαφερόμενο προκειμένου να ασκήσει είτε αίτηση ακυρώσεως είτε οποιοδήποτε άλλο ένδικο βοήθημα.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις διαδικτυακές μας υπηρεσίες – web services για να ενσωματώσετε αποτελέσματα αναζήτησης και χάρτες στη δική σας ιστοσελίδα.  Πληροφορίες εδώ

Σχετικά έγγραφα
Νόμος 4014/ 2011
Κανονιστικές διατάξεις του Ν4014/2011 που έχουν εκδοθεί.