Μητρώο ελεγχόμενων δραστηριοτήτων

Στην Ειδική Γραμματεία Επιθεωρητών-Ελεγκτών (πρώην ΣΕΠΔΕΜ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καταρτίστηκε Μητρώο ελεγχόμενων δραστηριοτήτων, δηλαδή ένα κατάλογος  όλων των περιβαλλοντικά αδειοδοτημένων έργων και δραστηριοτήτων, έτσι ώστε όλες οι ελεγχόμενες δραστηριότητες να έχουν ίση αντιμετώπιση κατά τον έλεγχό τους.

Το Μητρώο καταρτίστηκε από την ομάδα εργασίας του ΣΕΠΔΕΜ που συγκροτήθηκε με σκοπό τη σύνταξη του εθνικού σχεδίου περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων και απαρτιζόταν από επιθεωρητές περιβάλλοντος.

Το Μητρώο τηρείται στην Ειδική Γραμματεία Επιθεωρητών-Ελεγκτών και περιλαμβάνει προς το παρόν 6.252 έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α (βάσει του άρ. του ν.4014/2011/ που έχουν λάβει Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων. Από αυτά, τα 1006 έργα και δραστηριότητες κατατάσσονται στην υποκατηγορία Α1 και τα 5246 έργα και δραστηριότητες στην υποκατηγορία Α2.

Το Μητρώο περιλαμβάνει:

  • Τα έργα και τις δραστηριότητες που αδειοδοτήθηκαν περιβαλλοντικά από τις 28-5-2012 έως τις 31-12-2016 και επομένως οι αποφάσεις έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων τους και τα λοιπά στοιχεία τους είναι αναρτημένα στον διαδικτυακό τόπο aepo.gr. Πρόκειται για 622 περιπτώσεις.
  • Τα έργα και τις δραστηριότητες που αδειοδοτήθηκαν περιβαλλοντικά πριν τις 28-5-2012, όμως στη συνέχεια οι περιβαλλοντικοί τους όροι τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν ή παρατάθηκαν, οπότε τα στοιχεία αυτής της τροποποίησης ή της παράτασης είναι αναρτημένα στον διαδικτυακό τόπο aepo.gr. Πρόκειται για 478 περιπτώσεις.
  • Τα έργα και οι δραστηριότητες που υπάγονται στις διατάξεις της Οδηγίας I.E.D. 2010/75/ΕΕ περί βιομηχανικών εκπομπών (Παράρτημα Ι της ΥΑ 36060/1155/2013), ανεξάρτητα της ημερομηνίας αδειοδότησης τους. Πρόκειται για συνολικά 470 δραστηριότητες.

 

Στο Μητρώο δεν έχουν ενταχθεί, επί του παρόντος, όσα έργα και δραστηριότητες έλαβαν έγκριση περιβαλλοντικών όρων πριν τις 28-5-2012, χωρίς έκτοτε να γίνει καμία τροποποίηση ή παράταση της ισχύος της και επομένως τα στοιχεία τους δεν βρίσκονται αναρτημένα στο διαδικτυακό τόπο http://aepo.ypeka.gr του ΥΠΕΝ, ενώ ταυτόχρονα δεν υπάγονται ούτε στις διατάξεις της Οδηγίας I.E.D.

Τέλος, στο Μητρώο δεν περιλαμβάνονται έργα και δραστηριότητες που κατατάσσονται στην κατηγορία Β, ούτε εκείνα που δεν υπόκεινται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση (είτε έχουν λάβει «απαλλαγή» είτε όχι), καθώς και όσα λειτουργούν παράνομα, χωρίς δηλαδή να έχουν λάβει την απαιτούμενη περιβαλλοντική άδεια.