Εθνικό σχέδιο και προγράμματα περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4014/2011 (Α ́ 209), όλα τα έργα και οι δραστηριότητες που ενδέχεται
να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, δηλαδή εκείνα που κατατάσσονται στην κατηγορία Α ́
για την περιβαλλοντική τους αδειοδότηση, εντάσσονται σε σχέδιο περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων και
επιθεωρούνται ανά συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα ως προς την τήρηση της περιβαλλοντικής
νομοθεσίας. Με τον τακτικό αυτόν έλεγχο εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί καλύτερη συμμόρφωση με τη
νομοθεσία, σε αντίθεση με την έως τώρα πρακτική όπου οι έλεγχοι πραγματοποιούνταν κυρίως κατόπιν
καταγγελιών, εισαγγελικών εντολών κλπ.
Το εθνικό σχέδιο περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων καταρτίζεται από το Σώμα Επιθεώρησης
Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων (ΣΕΠΔΕΜ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας (πλέον μετονομάστηκε σε Ειδική Γραμματεία Επιθεωρητών-Ελεγκτών του ΥΠΕΝ).
Ήδη καταρτίστηκε το πρώτο εθνικό σχέδιο πενταετούς διάρκειας (2018-2022) από ομάδα εργασίας,
αποτελούμενη από επιθεωρητές περιβάλλοντος, που συγκροτήθηκε για το σκοπό αυτό. Με βάση την
ανάλυση περιβαλλοντικού κινδύνου που έγινε για κάθε έργο και δραστηριότητα, και λαμβάνοντας υπόψιν
την περιβαλλοντική επίδοση του κάθε φορέα (προηγούμενη συμμόρφωση ή μη με τη νομοθεσία,
συμμετοχή στο σύστημα EMAS), προσδιορίστηκε η κατηγορία περιβαλλοντικού κινδύνου και το χρονικό
διάστημα μεταξύ δύο ελέγχων που είναι: από 1 έτος (ετήσιος έλεγχος για τις δραστηριότητες με τον
μεγαλύτερο περιβαλλοντικό κίνδυνο) έως 10 έτη (έλεγχος ανά δεκαετία για τις δραστηριότητες
μικρότερου σχετικά περιβαλλοντικά κινδύνου).
Καταρτίστηκαν επίσης 13 ετήσια προγράμματα ελέγχων (ένα για κάθε περιφέρεια της χώρας), σε
συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Περιφερειών.
Τα ετήσια προγράμματα προσδιορίζουν τα συγκεκριμένα έργα ή δραστηριότητες που ελέγχονται κάθε
έτος.

Δείτε το εθνικό σχέδιο περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων εδώ.