Αναρτημένες Αποφάσεις

Άδειες Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

Εμφανίζονται 17371 - 17400 από 17476 1 578 579 580 581 582 583
Κ.Α.Δ.Α Ημερομηνία Καταχώρησης Θέμα Ομάδα Έργου Περιφέρεια Αρχείο
45997 12-05-16 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τη δραστηριότητα διαλογής, (προσωρινής) αποθήκευσης και επεξεργασίας μη μεταλλικών μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων και αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) και παραγωγής εδαφοβελτιωτικών, της εταιρίας ECO HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε., στη θέση “Άκρες” του Δήμου Μεγαρέων Αττικής Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών Αττικής gov.gr
66863 14-12-18 Παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμ. 4717-03-11-2010 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: 13-12-2010) Απόφασης του Γεν. Γραμ. Περιφέρειας Πελ-σου με την οποία ανανεώθηκε η υπ’ αριθμ. 46856-16-6-1999 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της Δ-νσης ΕΑΡΘ-Τμήματος Βιομηχανιών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για την κατασκευή και λειτουργία του έργου της τηλεθέρμανσης της Μεγαλόπολης του Νομού Αρκαδίας, με φορέα την: Τηλεθέρμανση Μεγαλόπολης ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Ομάδα 11η - Μεταφορά ενέργειας καυσίμων και χημικών ουσιών Πελοποννήσου gov.gr
37221 06-04-15 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3528-03-13-01-2004, όπως αυτή ισχύει με την υπ’ αριθμ. 1103-56917-16-04-2014 Απόφασή μας, Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για την εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών έκτασης 80439 m2, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε., στη θέση Οβριά της Δ.Κ. Βελεστίνου, του Δ. Ρήγα Φεραίου, της Π.Ε. Μαγνησίας, Περιφέρειας Θεσσαλίας ως προς την ενσωμάτωση της λειτουργίας, εντός του λατομικού χώρου, κινητής μονάδας παραγωγής εκρηκτικών (ANFO) Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Θεσσαλίας gov.gr
63346 18-05-18 : «Τροποποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. 168-29.01.2016 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλ-λοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), της Δ-νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, της Βιομηχανίας Παραγωγής Χαρτιού “ ΜΑΞΙ ΑΒΕΕ ” που λειτουργεί στο 1ο χλμ. Π.Ε.Ο. Κατερίνης - Θεσσαλονίκης στο ΒΙΟ.ΠΑ του Δ. Κατερίνης, Π.Ε. Πιερίας, λόγω αύξησης δυναμικότητας, επέκτασης-εκσυγχρονισμού της παραγωγικής διαδικασίας, καθώς και αναδιατύπωση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων αυτής» Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
55035 27-06-17 Ανανέωση, Τροποποίηση (λόγω αύξησης της ισχύος του Η-Μ εξοπλισμού της εγκατάστασης) και Επικαιροποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Μονάδα Παραγωγής -Αποθήκευσης - Εμπορίας Εκρηκτικών Υλών για εμπορική χρήση» της εταιρείας ¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ Μ.Ε.Π.Ε.¨ με δ.τ. ¨ΕΛ.Τ.ΕΚ Μ.Ε.Π.Ε.¨, στη θέση «ΜΠΑΪΡΙΑ» περιοχής αγροκτήματος Αγαλαίων της Δ.Ε. Βεντζίου του Δήμου Γρεβενών της Π.Ε. Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Δυτικής Μακεδονίας gov.gr
61597 07-03-18 Τροποποίηση της με αριθ. Πρωτ. 228-15-09-04-2015 (ΑΔΑ: 7ΙΦΨΟΡ1Υ-6ΓΗ) Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων που εξέδωσε η Υπηρεσία μας για τη λειτουργία του Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας με την κωδική ονομασία «ΠΕΤΡΙΤΣΙ ΣΕΡΡΩΝ» και κωδικό αριθμό «1101468» που ανήκει στην εταιρία με την επωνυμία «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.» και είναι κατασκευασμένος στο Δήμο Σιντικής, Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Γεωγραφικές Συντεταγμένες (ΕΓΣΑ 87): Χ=435.662,06, Υ=4.568.902,08, και λ= 23o 13’ 55’’ και φ= 41o 16’ 08’’ βρίσκεται εντός της προστατευόμενης περιοχής με κωδικό «GR1260001, ΕΖΔ, ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ - ΚΡΟΥΣΙΑ - ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΜΠΕΛΕΣ, ΑΓΓΙΣΤΡΟ - ΧΑΡΩΠΟ», ανήκει στην υποκατηγορία 2 της Πρώτης (Α) κατηγορίας της 12ης ομάδας με Α-Α 6) Ομάδα 12η - Ειδικά έργα και δραστηριότητες Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
52037 22-02-17 Ανανέωση και τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 101431-16-02-2006 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου, ισχύος 0,5 MW, στο ρέμα Γκούρας (Καλυψώ), στην Τ.Κ. Κόκκινου Νερού του Δήμου Αγιάς, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, Περιφέρειας Θεσσαλίας, φερόμενης ιδιοκτησίας της ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΙΣΣΑΒΟΥ Ο.Ε. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Θεσσαλίας gov.gr
44668 22-03-16 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο «Διαμόρφωση Χώρου Παραλίας στην Αλεξανδρούπολη», στον Δήμο Αλεξανδρούπολης του Ν. Έβρου, Περιφέρειας Α.Μ.- Θ, Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μ.-Θ. που προτείνεται από τον Δήμο Αλεξανδρούπολης. Ομάδα 3η - Λιμενικά έργα Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
35348 16-12-14 Τροποποίηση, αναδιατύπωση και ανανέωση της με αριθ. Πρωτ. 89210-31-12-08 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, για το έργο : «Υφιστάμενος Σταθμός Βάσης Κινητής τηλεφωνίας της WIND ΕΛΛΑΣ Τηλεπικοινωνίες Α.Β.Ε.Ε., με κωδικό 12000126- ΚΑΤΑΡΑ, στη θέση «Κατάρα» πλησίον Μετσόβου, στο Δήμο Μετσόβου Π.Ε. Ιωαννίνων», ως προς τα χαρακτηριστικά των κεραιοσυστημάτων και την εναρμόνιση με την ισχύουσα νομοθεσία. Ομάδα 12η - Ειδικά έργα και δραστηριότητες Ηπείρου gov.gr
37759 27-04-15 Παράταση ισχύος της με αρ. πρωτ. 904-9234-12-2-2009 Απόφασης Γ.Γ. Περιφέρειας Θεσσαλίας περί Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία υφιστάμενης δραστηριότητας ‘’Τοποθέτηση μεταφερόμενων μεταλλικών στεγανών κιβωταμάξων (container) προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων χρησιμοποιημένων συσσωρευτών’’, φερόμενης ιδιοκτησίας της επιχείρησης «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΚΙΟΥΣΗΣ», στο 3ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας-Αθηνών, του Δήμου Λαρισαίων της Π.Ε. Λάρισας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και αλλαγή επωνυμίας του κυρίου της δραστηριότητας σε «ΕΡΓΑ-ΤΗ-ΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ». Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών Θεσσαλίας gov.gr
69887 22-01-21 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή & λειτουργία του έργου A2-10ης Ομάδας (α-α 2): «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 14,98824 MW, στη θέση «Μελισόβουνο - Βατερό», της Δ.Κ. Βατερού Δ.Ε. Κοζάνης του Δ. Κοζάνης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». Φορέας του έργου «KIEFER AE». Περιβαλλοντική Ταυτότητα έργου (ΠΕΤ) : 2010387427. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Δυτικής Μακεδονίας gov.gr
33700 04-09-14 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την έρευνα λατομικού χώρου μαρμάρων εκτάσεως 99.107,75 τ.μ. στη θέση «Επιστάτης», στην περιοχή Τ.Κ. Προσκυνητών, Δήμου Μαρώνειας Σαπών, Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης από τον «ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΦΩΤΙΟ». Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
68243 13-01-20 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) του έργου: «Σταθμός ΣΗΘ με καύση βιοαερίου από την αναερόβια χώνευση κτηνοτροφικών απόβλητων & ενσιρωμάτων εγκατεστημένης ισχύος 498,00 KWe, στη θέση «Μπόιδα Μαυρή», της Δ.Ε. Θεσπρωτικού, της Τ.Κ. Θεσπρωτικού, του Δ. Ζηρού, στην Π.Ε. Πρέβεζας της Περιφέρειας Ηπείρου.Φορέας της δραστηριότητας: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΡΩΜΙΑΣ Ο.Ε.» Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Ηπείρου gov.gr
32977 30-07-14 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων και Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων λατομείου μαρμάρων του εκμεταλλευτή «ΧΡΗΣΤΟΥ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ», εκτάσεως 23.468,46τ.μ., στην θέση «Παληαχούρι» της τοπικής κοινότητας Δομβραίνας, της Δ.Ε. Θίσβης, του Δήμου Θηβαίων, Ν. Βοιωτίας κατόπιν γνωμοδοτήσεως του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας (ΠΕΣΠΑ). Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Στερεάς Ελλάδας gov.gr
33756 08-09-14 Παράταση ισχύος απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων λατομείου αδρανών υλικών, έκτασης 133.375 τ.μ., της ΣΕΡΕΤΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ εντός της λατομικής περιοχής «ΚΥΔΩΝΙΑ» Δήμου Δομοκού Ν. Φθιώτιδας. Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Στερεάς Ελλάδας gov.gr
67007 29-01-19 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία υφιστάμενης Μονάδας Ιαματικής Θεραπείας (ΜΙΘ), σε συνδυασμό με Ξενοδοχείο 3*, με την επωνυμία «Κεντρικόν», δυναμικότητας 92 κλινών, ιδιοκτησίας της εταιρείας «Μαρία Μπριγκίτα Καραντζή – Ιωάννα Καζάλα & ΣΙΑ Ο.Ε.» (πρώην «Κ. Καραντζής – Απ. Τριάντης & ΣΙΑ Ο.Ε.), στην οδό 25ης Μαρτίου 14, Ο.Τ. 32, στα Λουτρά Αιδηψού Ν. Ευβοίας. Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Στερεάς Ελλάδας gov.gr
36265 27-02-15 Άδεια συλλογής και μεταφοράς στερεών (μη επικίνδυνων) αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στην ΚΥΑ Η.Π. 50910-2727 (ΦΕΚ 1909-22-12-2003), για την Περιφέρεια Θεσσαλίας, στην επιχείρηση «ΚΥΚΛΟΣ Μ.Ε.Π.Ε.». Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Θεσσαλίας gov.gr
51885 17-02-17 Μη τροποποίηση της με α.π.οικ. 125819-25.5.2010 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου «Κατασκευή εμπορικού και επιβατικού σταθμού λιμένος Βαθέος Σάμου και λειτουργία του λιμένα», όπως έχει τροποποιηθεί με τις α.π. 168280-5.8.13 και 170027-7.1.14 Αποφάσεις του Γεν. Δ-ντή Περ-ντος ΥΠΕΚΑ, όσον αφορά σε εργασίες αποκατάστασης υποσκαφών και αναβάθμιση του συστήματος προστασίας ποδός του προβλήτα λιμένα Μαλαγαρίου Ομάδα 3η - Λιμενικά έργα Βορείου Αιγαίου gov.gr
65172 30-08-18 «Τροποποίηση της με αρ.πρωτ. οικ.15297-369-19.03.2014 (ΑΔΑ:ΒΙΞ40-Μ7Η) Απόφασης Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, σχετικά με την: «Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για τη δημιουργία ενιαίας πλωτής μονάδας πάχυνσης Θαλασσίων Μεσογειακών Ιχθύων, Θαλάσσιας έκτασης 40 στρεμμάτων και συνολικής ετησίας δυναμικότητας 575 τόνων, που θα προκύψει από την μετεγκατάσταση και εκσυγχρονισμό πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλασσίων ιχθύων, θαλάσσιας έκτασης 20 στρεμμάτων και ετήσιας δυναμικότητας 230 τόνων, από τη θέση «Νησίδα Τσακαλονήσι» Εχινάδων Νήσων, και τη συνένωση της με υφιστάμενη πλωτή μονάδα πάχυνσης θαλασσίων ιχθύων, έκτασης 20 στρεμμάτων και ετήσιας δυναμικότητας 230 τόνων, στη θέση «Νήσος Καλόγηρος» Βορείων Εχινάδων Νήσων του Δήμου Ιθάκης, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, με φορέα την εταιρεία «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.» λόγω απλής μετατόπισης των κορυφών του πάρκου εκτροφής με επικάλυψη τμήματος της μισθωμένης έκτασης από την υφιστάμενη θέση λειτουργίας και τον εκσυγχρονισμό των πλωτών εγκαταστάσεων της μονάδας». Ομάδα 8η - Υδατοκαλλιέργειες Ιονίων Νήσων gov.gr
54218 23-05-17 Απόφαση Ανανέωσης – Τροποποίησης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία του έργου: «Υφιστάμενο Ξενοδοχειακό συγκρότημα VILLAGE HEIGHTS GOLF RESORT, κατηγορίας 5* και δυναμικότητας 662 κλινών, ιδιοκτησίας ΓΚΟΛΦ ΡΕΖΙΝΤΕΝΣΙΣ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε., στη θέση Αράπη Κεφάλι Δήμου Χερσονήσου». Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Κρήτης gov.gr
69054 28-07-20 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. Φ 5270 - 5647 - ΠΕΡΙΒ.9 - 12 - 15-01-2013 Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί µε τις υπ’ αριθ. πρωτ. 61119 - 3662 - Φ12 - 23-07-2018 και Φ 5270 - 3756 - ΠΕΡΙΒ-9 - 05-08-2013 Αποφάσεις, για τη δραστηριότητα παραλαβής, αποθήκευσης και διακίνησης πετρελαίου, ανάµιξης και διακίνησης λιπαντικών και επεξεργασίας υγρών πετρελαιοειδών αποβλήτων, µε αλλαγή και ως προς την επωνυµία, της εταιρίας OIL ONE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.Ε., επί της οδού Μιχαληνού 10 στη ∆ραπετσώνα του ∆ήµου Κερατσινίου – ∆ραπετσώνας Αττικής Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Αττικής gov.gr
36909 26-03-15 Παράταση της διάρκειας ισχύος των Περιβαλλοντικών Όρων που έχουν επιβληθεί με την με αριθ. Πρωτ. 2444-26.03.2007 Τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων που εξέδωσε η Υπηρεσία μας για το έργο Τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο "Μικρός υδροηλεκτρικός σταθμός ισχύος 1,14 ΜW" της "NEΓΑΑΚ Α.Ε." στο ρέμα Πιστεριές στο Δ.Δ. Ρητίνης του Δ. Κατερίνης στο Ν. Πιερίας», σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2, παρ.8γ, του Ν.4014-2011 Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
48010 19-08-16 Ανανέωση, Τροποποίηση και Αναδιατύπωση της με αρ. πρωτ. 21512-3514-25.05.2011 (ΑΔΑ: 4ΑΘΟΡ10-8Χ) Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. 74404-7610-12.12.2011 (ΑΔΑ: 45ΨΟΟΡ10-ΑΒΕ), υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 165.000 ωοτόκων ορνίθων και 40.000 νεοσσών και των συνοδών αυτής έργων, στη θέση «Ντοροβάτα – Χέρσα», Δημοτικού Διαμερίσματος Ύπατου, Δήμου Θηβαίων, Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας με φορέα την «ΒΛΑΧΑΚΗΣ Α.Π.Ε.Ε.». Ομάδα 7η - Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Στερεάς Ελλάδας gov.gr
59039 08-12-17 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. 9189-11-12-2014 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 8490-23-11-16 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της υφιστάμενης δραστηριότητας «Κονσερβοποιία φρούτων» της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝ-ΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ VENUS GROWERS» η οποία είναι εγκατεστημένη στην εκτός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Βέροιας του Δήμου Βέροιας, Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, λόγω προσθήκης γραμμής χυμοποίησης και μηχανολογικής επέκτασης Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
46792 15-06-16 Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 1599-41416-21-05-2013 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) του Γ.Γ. της Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι., η οποία έχει τροποποιηθεί με τη με αριθ. πρωτ. 170-9819-28-01-2015 Α.Ε.Π.Ο. του Γ.Γ. της Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι., λόγω μηχανολογικού εκσυγχρονισμού, προσθήκης νέας μονάδας απόσμησης και τροποποίησης της παραγωγικής διαδικασίας, της υφιστάμενης μονάδας αδρανοποίησης υποπροϊόντων σφαγής ιδιοκτησίας της εταιρείας «FARGECO HELLAS ΕΠΕ» στη θέση «Μπάστα-Καλογεροστάνη» της Δ.Ε. Λεχαινών του Δ. Ανδραβίδας – Κυλλήνης της Π.Ε. Ηλείας. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Δυτικής Ελλάδας gov.gr
54658 15-06-17 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία του Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας με την κωδική ονομασία «ΝΕΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ» και κωδικό αριθμό «1106059» που ανήκει στην εταιρία με την επωνυμία «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.» και είναι κατασκευασμένος στο Δήμο Βόλβης, Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Γεωγραφικές Συντεταγμένες (ΕΓΣΑ 87): Χ=454.449, Υ= 4.494.955, και λ= 23ο 27’ 41’’ και φ= 40ο 36’ 14’’ και βρίσκεται εντός της προστατευόμενης περιοχής με κωδικό «GR1220009, ΖΕΠ, ΛIΜΝΕΣ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ – ΒΟΛΒΗΣ, ΣΤΕΝΑ ΡΕΝΤIΝΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ», ανήκει στην υποκατηγορία 2 της Πρώτης (Α) κατηγορίας της 12ης ομάδας με Α-Α 6) Ομάδα 12η - Ειδικά έργα και δραστηριότητες Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
69815 10-01-21 Τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την «Λειτουργία υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας με την επωνυμία «ΑΚΤΗ ΣΑΝΗ ΚΛΑΜΠ» 5(*) ιδιοκτησίας ΣΑΝΗ Α.Ε. στη θέση Σάνη Κασσάνδρας Χαλκιδικής» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, όσον αφορά στην κατασκευή και λειτουργία έργων ανάπλασης και προστασίας της ακτής έμπροσθεν της ξενοδοχειακής μονάδας. Ομάδα 3η - Λιμενικά έργα Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
62850 25-04-18 Ανανέωση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων λατομείου αργίλου και συνοδών έργων της «ΚΑΡΤΕΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» στη θέση «Ρέμα Γιάννη» ΤΚ Αμπελοχωρίου Δήμου Θηβαίων Ν. Βοιωτίας. Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Στερεάς Ελλάδας gov.gr
38407 27-05-15 Παράταση της χρονικής ισχύος της με αρ. πρωτ. 787-11971-18-2-2010 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την λειτουργία μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας της εταιρείας «Ιχθυοκαλλιέργειες Βόνιτσας Α.Ε.», δυναμικότητας 150 τόνων-έτος σε τσιπούρα και λαβράκι, για την οποία έχει μισθωθεί θαλάσσια έκταση 10 στρεμμάτων στη θέση «Κακόβραχος» Ακρωτηρίου Παναγιά, Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας Ν. Αιτωλ-νίας Ομάδα 8η - Υδατοκαλλιέργειες Δυτικής Ελλάδας gov.gr
50064 24-11-16 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Υφιστάμενος σταθμός ξηράς σταθερής τηλεφωνίας της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με κωδ. ονομασία «ΓΕΡΑΚΑΣ ΡΟΔΟΥ Α-Τ 0110059» στην Τοπική Κοινότητα Προφύλιας, της Δ.Ε. Νότιας Ρόδου Δήμος Ρόδου, Νομός Δωδεκανήσου.» Ομάδα 12η - Ειδικά έργα και δραστηριότητες Νοτίου Αιγαίου gov.gr
Εμφανίζονται 17371 - 17400 από 17476 1 578 579 580 581 582 583