Αναρτημένες Αποφάσεις

Άδειες Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

Εμφανίζονται 17251 - 17280 από 17394 1 574 575 576 577 578 580
Κ.Α.Δ.Α Ημερομηνία Καταχώρησης Θέμα Ομάδα Έργου Περιφέρεια Αρχείο
68456 03-03-20 Τροποποίηση της αρ.123951-31-8-2004 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (όπως ανανεώθηκε-τροποποιήθηκε με την αρ.145029-30-9-2009 Κ.Υ.Α. και ανανεώθηκε με την αρ.οικ. 2266-92277-25-5-2015 απόφασή μας) του έργου ‘’Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Καμένων Βούρλων’’ στο Ν. Φθιώτιδας. Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών   gov.gr
68490 12-03-20 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την «Λειτουργία Υφιστάμενων Λιμενικών Εγκαταστάσεων Λιμένα Μουτσούνας, νήσου Νάξου» Ομάδα 3η - Λιμενικά έργα   gov.gr
68570 06-04-20 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την «Λειτουργία Υφιστάμενων Λιμενικών Εγκαταστάσεων Λιμένα Σχοινούσας». Ομάδα 3η - Λιμενικά έργα   gov.gr
68621 15-04-20 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σύστημα φωτοβολταϊκών πλαισίων συνολικής ισχύος 2,495 MWp και συνοδά έργα υποδομής, με ΠΕΤ 1906114325, της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Ι.Κ.Ε.», που θα εγκατασταθεί στο αγροτεμάχιο 7295α, στην εκτός σχεδίου περιοχή του αγροκτήματος Γουμένισσας, Δ.Ε. Γουμένισσας, του Δ. Παιονίας, Π.Ε. Κιλκίς.     gov.gr
68643 22-04-20 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την «Λειτουργία Υφιστάμενων Λιμενικών Εγκαταστάσεων Λιμένα Δονούσας». Ομάδα 3η - Λιμενικά έργα   gov.gr
68735 19-05-20 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την «Λειτουργία Υφιστάμενων Λιμενικών Εγκαταστάσεων Λιμένα Κουφονησίου». Ομάδα 3η - Λιμενικά έργα   gov.gr
68750 22-05-20 Τροποποίηση της με Α.Π. 135831-3-12-2003 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Κατασκευή, λειτουργία και αποκατάσταση 2ου ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής στη θέση Σκαλιστήρι, Δήμου Φυλής» στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για την κατασκευή και λειτουργία έκτακτου κυττάρου χωρητικότητας 700.000 m3 περίπου. Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών   gov.gr
68798 01-06-20 Ανανέωση και επικαιροποίηση της υπ’ αριθ.πρωτ: 4967-30-11-2009 απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γεν. Γραμ. Περιφέρειας Πελοποννήσου (όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ: 3524-11-05-01-2012 απόφαση Γεν.Γραμ. Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.) για την εγκατάσταση και λειτουργία δύο (2) Φωτοβολταïκών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ){ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ I & ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ II} συνολικής ισχύος 3,998 ΜWp και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτών της εταιρείας «Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ» πρώην «ΡΟΚΑΣ ΗΛΙΑΚΗ II ΕΠΕ» στη θέση “ΒΙ.ΠΕ. Μελιγαλά” του Δήμου Οιχαλίας, της Π.Ε. Μεσσηνίας Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας   gov.gr
68850 12-06-20 Ανανέωση και τροποποίηση της υπ’ αριθμόν πρωτ. 4251-10-05-2001 απόφασης «Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων Τουριστικής μονάδας Β τάξης κλασσικού τύπου δυναμικότητας 193 κλινών στη θέση Μπιτζίκου – Ρόδα του Δήμου Εσπερίων Κέρκυρας Ιδιοκτησίας της Εταιρείας Κ. Ράπτης – Σ. Βερτσέκος Α.Ε» Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής   gov.gr
69007 20-07-20 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 2646-9-5-2018 Α.Ε.Π.Ο. του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό ισχύος 2 MW, της εταιρίας «ΥΗΣ ΣΤΡΥΜΟΝΑ Α.Ε.», που θα εγκατασταθεί στη θέση Παλιά Γέφυρα Στρυμόνα, της Ε.Ο. Σερρών-Θεσ-νίκης, Π.Ε. Σερρών, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας   gov.gr
69069 30-07-20 Τροποποίηση λόγω προσθήκης εγκαταστάσεων και περαιτέρω συμπλήρωση προς εναρμόνιση με την ισχύουσα κείμενη νομοθεσία της με αρ. πρωτ. 763-463-16-02-2010 Απόφασης Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου «Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή, λειτουργία και επανένταξη του έργου «Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) νήσου Νάξου, σε γήπεδο έκτασης 170.081,75τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «Κορφή Ξύδη» Δήμου Νάξου (νυν Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων) νήσου Νάξου Νομού Κυκλάδων», όπως τροποποιήθηκε – συμπληρώθηκε με την α.π.: 15744-19-03-2019 (Α.Δ.Α.: 65ΧΗΟΡ1Ι-24Β) Απόφαση Γενικού Διευθυντή Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών   gov.gr
69190 27-08-20 Ανανέωση χρονικής διάρκειας ισχύος της ΚΥΑ με ΑΠ. οικ.199138-12-5-2011 (ΑΔΑ: 4ΑΘΞ0-Ζ) Απόφαση Ανανέωσης της ισχύος και τροποποίησης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το έργο: «Κατασκευή και λειτουργία των έργων του ΥΗΕ Γιτάνης στον ποταμό Καλαμά, Νομού Θεσπρωτίας» και αναδιατύπωσή της λόγω εναρμόνισης με την ισχύουσα νομοθεσία. Φορέας του έργου η εταιρεία: ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ – ΝΑΝΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΥΗΕ ΓΙΤΑΝΗ ΑΕ με δ.τ. ΓΙΤΑΝΗ ΑΕ. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας   gov.gr
69306 25-09-20 Tροποποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. ΔΕΑΡΘ-ΥΠΕΧΩΔΕ: 160170-7.10.08 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για τη λειτουργία του μεταλλουργικού εργοστασίου της εταιρείας “ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (Τ.Ε.Δ.) ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ - ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ της ΕΛΛΑΔΟΣ (ΑτΕ)” πρώην (“ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.”) και των συνοδών δραστηριοτήτων (σταθμός Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας, λιμενικές εγκαταστάσεις, λατομείο ασβεστόλιθου, χώροι απόθεσης στερεών αποβλήτων), που λειτουργεί στη θέση Άγιος Νικόλαος της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, όπως ισχύει, ανανέωση καθώς και αναδιατύπωση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων αυτής Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις   gov.gr
69332 05-10-20 Μη έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο «Εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων, της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΡΗΓΑ Α.Ε.Β.Ε.», σε έκταση 20,4 στρ. στη θέση « ΔΙΡΑΧΑ» Κινιδάρου Δήμου Νάξου νήσου Νάξου Νομού Κυκλάδων» Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες   gov.gr
69333 05-10-20 Μη έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο «Εκμετάλλευση Λατομείου Μαρμάρων έκτασης 28.018 τ.μ., στη θέση ‘ΚΑΛΗ ΛΑΓΚΑΔΑ – ΔΥΡΑΧΑ’ Τ.Κ. Κινιδάρου, Δ.Ε. Νάξου, Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, Π.Ε. Νάξου, Περιφέρειας Ν. Αιγαίου από την εταιρεία ΜΑΡ ΝΑΞ». Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες   gov.gr
69367 13-10-20 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία υφιστάμενης τουριστικής μονάδας ξενοδοχείου κλασικού τύπου, κατηγορίας 3*, δυναμικότητας 156 κλινών με την επωνυμία "ΜΙΚΡΗ ΒΙΓΛΑ", ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία "ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ- BUNGALOWS ΜΙΚΡΗ ΒΙΓΛΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με τον διακριτικό τίτλο "ΜΙΚΡΗ ΒΙΓΛΑ Α.Ε.", στη θέση Μικρή Βίγλα, Δ.Δ. Σαγκριού, Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Νήσου Νάξου, Π.Ε. Κυκλάδων, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΠΕΤ 2002253025) Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής   gov.gr
69390 19-10-20 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την «Λειτουργία υφιστάμενης Μονάδας Αφαλάτωσης θαλασσινού νερού δυναμικότητας 5.800 m3-μέρα, στη θέση Αμπελάκι νήσου Σύρου». Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις   gov.gr
69452 30-10-20 Ανανέωση-Τροποποίηση της υπ’ αριθ. οικ:14479-14-12-2010 ΑΕΠΟ του σταθμού συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) της «ΘΕΡΜΗΣ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε.» που είναι εγκατεστημένη στο υπ ’αριθ. 3796 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Σερρών, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας [Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) έργου: 1911207825] Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις   gov.gr
69502 10-11-20 Τροποποίηση – ανανέωση της υπ’ αρ. 3957-04-11-2005 ΑΕΠΟ για την επέκταση του αλιευτικού καταφυγίου Λουτρακίου του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας του νομού Κορινθίας, με προσθήκη έργων ανάπλασης Χερσαίας Ζώνης Λιμένος Λουτρακίου του Δήμου Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων, Π.Ε. Κορινθίας. Ομάδα 3η - Λιμενικά έργα   gov.gr
69514 11-11-20 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 74277-2761-25.10.18 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, λόγω κτιριακής επέκτασης των αποθηκευτικών εγκαταστάσεων (βιομηχανική αποθήκη) της εταιρείας «TRADE LOGISTICS Α.Ε.Β.Ε.» στη θέση «Πάτημα» της Δ.Ε. Σχηματαρίου του Δήμου Τανάγρας Ν. Βοιωτίας. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις   gov.gr
69521 13-11-20 Ανανέωση – Τροποποίηση περιβαλλοντικής αδειοδότησης και Έγκριση νέων Περιβαλλοντικών όρων για την λειτουργία του έργου: «Υφιστάμενη Ξενοδοχειακή Μονάδα Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων με Διακριτικό Τίτλο «Στέλλα», 3 Αστέρων, τελικής Δυναμικότητας 179 κλινών, εντός της ΚΜ 514Β Γαιών Λίνδου εμβαδού κατά τίτλο 19272,00 m2 στην περιοχή "Πεύκοι". ΔΚ Λίνδου της ομώνυμης Δ.Ε., Δήμου Ρόδου, ΠΕ Ρόδου, Π.Ν.Α., φερόμενης ιδιοκτησίας της «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ» με ενσωμάτωση στους όρους του σχεδιασμού και λειτουργίας επαναχρησιμοποίησης υγρών αποβλήτων, (έκδοση «ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ» κατά την ισχύουσα κείμενη νομοθεσία (άρθρ. 12 Ν.4014-2011 ως ισχύει) της Άδειας Επαναχρησιμοποίησης Επεξεργασμένων Υγρών Αποβλήτων» Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής   gov.gr
69604 03-12-20 Ανανέωση λόγω λήξης ισχύος της με αρ. πρωτ. 74128-6597-12-10-2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία υφιστάμενης βιομηχανικής εγκατάστασης μεταποίησης γάλακτος για την παραγωγή γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων (Τυροκομείο) ιδιοκτησίας Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών (Ε.Α.Σ.) Νάξου, στη θέση ‘Αγία Ειρήνη’ Τ.Κ. Γλινάδου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (ΑΔΑ: 45Ο47ΛΞ-8ΕΜ), και Τροποποίηση αυτής για εναρμόνηση με την κείμενη νομοθεσία. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις   gov.gr
69615 08-12-20 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία της δραστηριότητας «Μονάδα παραγωγής βιοντίζελ και Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής φυτικών ελαίων» της εταιρίας «ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Ι.Κ.Ε.» στα αγροτεμάχια 2060, 2061 και 2062 του αγροκτήματος Τούμπας, Δ. Εμμ. Παπά, Π.Ε. Σερρών, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας [Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) δραστηριότητας: 2001238423] Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις   gov.gr
69620 08-12-20 Ανανέωση ισχύος της με αρ. πρωτ. 121794-10-10-1997 ΚΥΑ όπως αυτή ισχύει μετά την αρ.πρωτ. 18460-17-12-2002 απόφαση ΠΝΑ την αρ. πρωτ. 142301-30-09-2005 ΚΥΑ και την αρ.πρωτ. οικ.198582-27-04-2011 ΚΥΑ σχετικά με την «έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση επεξεργασίας και καθαρισμού λυμάτων Δήμου Νάξου και των Κοινοτήτων Αγ. Αρσενίου, Γλινάδας, Γαλανάδου, Βίβλου και Σαγκρίου Νάξου που βρίσκεται στην περιοχή «Λιβάδι» της νήσου Νάξου του Νομού Κυκλάδων» του νυν Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών   gov.gr
69656 14-12-20 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) του έργου «Αναβάθμιση & Επέκταση Βιολογικού Καθαρισμού Σκιάθου στον Ξάνεμο και Επέκταση Δικτύου Αποχέτευσης», σε εκτός σχεδίου περιοχή, στη θέση «Ξάνεμος» του Δήμου Σκιάθου στην Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών   gov.gr
69698 21-12-20 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 43817- 26-07-2018 Απόφασης του Συντονιστή Α.Δ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την «Λειτουργία υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της VODAFONE Α.Ε.Ε.Τ. σε κοινή χρήση με την εταιρεία WIND στη θέση ‘Μαρμαροκοπείο’ νήσου Νάξου, με κωδική ονομασία θέσης ‘1000460 ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΣ ΝΑΞΟΥ’» (ΑΔΑ: 6Ε21ΟΡ1Ι-4Ε0), λόγω αλλαγών στο κεραιοσύστημα. Ομάδα 12η - Ειδικά έργα και δραστηριότητες   gov.gr
69718 23-12-20 Ανανέωση λόγω λήξης ισχύος και Τροποποίηση για την εναρμόνιση με την ισχύουσα νομοθεσία της αρ. πρωτ. 9938-20-07-2005 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γ.Γ. Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, για το έργο: «Εκμετάλλευση Λατομείου αδρανών υλικών έκτασης 53.947 τ.μ. στη θέση ‘ΛΑΚΚΟΥΣ ΚΟΥΡΑΔΗ’ Μελάνων» νήσου Νάξου Νομού Κυκλάδων, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την με αρ. πρ. 7535-1659-17- 2-2014 Απόφαση Γενικού Διευθυντή Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΑΔΑ: ΒΙΕΟΟΡ1Ι-Ν1Ω). Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες   gov.gr
69835 14-01-21 Τροποποίηση, α) ως προς την αύξηση της διάρκεια της εκμετάλλευσης και β) το Κεφ. 4.8 «Χρηματικές εγγυήσεις- ασφαλιστήρια συμβόλαια», της υπ’ αριθ. 878-1846-21-03-2016 (ΑΔΑ: 70ΔΥΟΡ1Υ-ΖΞΝ) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Α.Δ.Μ.Θ. για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου σχιστολίθων εκτάσεως 19.981,36 τ.μ στη θέση «Κερασιές», στην περιοχή Δ.Ε. Ελευθερούπολης, Δήμου Παγγαίου, Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, από την εταιρεία «ΕΞΟΡΥΞΕΙΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ε.Ε.» (ΠΕΤ 2012430126). Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες   gov.gr
69945 04-02-21 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Ανανέωση- τροποποίηση και αναδιατύπωση) της υπ’ αριθ. 5709-622-12-02-2006 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα τέως Π.Α.Μ.Θ. για την εκμετάλλευση λατομείου σχιστολίθων εκτάσεως 23.765 τ.μ. στη θέση «Χορτοκόπι», Δ.Ε. Ελευθερούπολης, Δήμου Παγγαίου, Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, από την εταιρεία «ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Ε.Ε.» Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες   gov.gr
70015 21-02-21 Tροποποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ-ΔΙΠΑ: 23030-13.9.16 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων της βιομηχανίας παραγωγής προϊόντων έλασης αλουμινίου “ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.” - ΤΟΜΕΑΣ ΕΛΑΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, που λειτουργεί στο 61ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας στο Δήμο Τανάγρας (ΑΔΑ: 6ΤΟΧ4653Π8-ΗΥΔ), όπως τροποποιημένη με την υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ-ΔΙΠΑ: 1167-16.1.18 Απόφαση (ΑΔΑ: Ω1Α24653Π8-ΕΜΔ) ισχύει Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις   gov.gr
Εμφανίζονται 17251 - 17280 από 17394 1 574 575 576 577 578 580