Αναρτημένες Αποφάσεις

Άδειες Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

Εμφανίζονται 16981 - 17010 από 17060 1 565 566 567 568 569
Κ.Α.Δ.Α Ημερομηνία Καταχώρησης Θέμα Ομάδα Έργου Περιφέρεια Αρχείο
757 01-06-12 Τροποποίηση Απόφασης 4936/60149/27-7-2008 Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία ξενοδοχείου 5*, δυναμικότητας 154 κλινών, με την επωνυμία «ADRINA RESORT», φερόμενης ιδιοκτησίας της «ΑΝΤΡΙΝΑ ΜΠΗΤΣ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.», στην εκτός σχεδίου περιοχή Άντρίνα’ Δήμου Σκοπέλου της Περιφερειακής Ενότητας Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ως προς τον τρόπο επεξεργασίας των λυμάτων από κοινού με το ξενοδοχείο «ADRINA BEACH» της ιδίας εταιρείας και διάθεσης μέρους των επεξεργασμένων λυμάτων επιφανειακά. Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Θεσσαλίας gov.gr
756 01-06-12 Τροποποίηση Απόφασης 1336/26-3-2007 Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία ξενοδοχείου 4*, δυναμικότητας 104 κλινών, με την επωνυμία «ADRINA BEACH», φερόμενης ιδιοκτησίας της «ΑΝΤΡΙΝΑ ΜΠΗΤΣ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.», στην εκτός σχεδίου περιοχή ‘Αντρίνα’ Δήμου Σκοπέλου της Περιφερειακής Ενότητας Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ως προς την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό της μονάδας επεξεργασίας και τον τρόπο διάθεσης των λυμάτων προκειμένου να εξυπηρετήσει και το ξενοδοχείο «ADRINA RESORT» της ιδίας εταιρείας. Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Θεσσαλίας gov.gr
755 01-06-12 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία και την κατασκευή κρηπιδώματος για τις ανάγκες εξυπηρέτησης υφιστάμενης ιχθυοτροφικής μονάδας μεσογειακών ειδών (τσιπούρας-λαυρακιού), δυναμικότητας 150 tn/έτος, από την «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΥ Α.Ε.», που βρίσκεται και λειτουργεί στη θέση “Όρμος Λαδικού” στις Νηές, της Δ.Κ. Σούρπης, του Δήμου Αλμυρού, στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Ομάδα 8η - Υδατοκαλλιέργειες Θεσσαλίας gov.gr
754 01-06-12 Τροποποίηση της αρ.91314/10938/2-11-2010 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 4,49 MW της ‘’ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ Α.Ε.’’ στη θέση «ΓΚΟΥΡΕΖΑ» του Δήμου Τανάγρας Ν. Βοιωτίας. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Στερεάς Ελλάδας gov.gr
753 01-06-12 Τροποποίηση της αρ. 107224/24-03-2003 ΚΥΑ ΠΕΧΩΔΕ και Γεωργίας Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις αρ. 4727/01-10-2004, 22567/2682/23-04-2008, 13869/1685/17-03-2010 και 23635/3770/09-06-2011 αποφάσεις μας, για τη λειτουργία υφιστάμενης μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας συνολικής δυναμικότητας 697,5 τόνων/έτος σε θαλάσσια έκταση 30 στρεμμάτων, στη θέση «Βαθειά Λιμάνια», Τοπικής Κοινότητας Πανόρμου, Δημοτικής Ενότητας Τολοφώνος του Δήμου Δωρίδος της εταιρείας «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΠΕ». Ομάδα 8η - Υδατοκαλλιέργειες Στερεάς Ελλάδας gov.gr
751 01-06-12 Τροποποίηση της αρ. 19136/2358/17-03-2010 απόφασής μας Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), για τη λειτουργία υφιστάμενης πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας δυναμικότητας 460 τον/έτος εκ των οποίων 310 τον/έτος Θαλάσσιοι Μεσογειακοί Ιχθύες και 150 τον/έτος τσιπούρα – λαβράκι σε θαλάσσια έκταση 40 στρεμμάτων, στη θέση «Αγ. Αικατερίνη ή Αγ. Ειρήνη - Περιστέρια», Δ.Ε. Μαρμαρίου του Δήμου Καρύστου Ν. Ευβοίας, καθώς και προβλήτα υποστήριξης πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας, της εταιρείας «BLUE FARM ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ Α.Ε.». Ομάδα 8η - Υδατοκαλλιέργειες Στερεάς Ελλάδας gov.gr
747 01-06-12 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 5,00 MW», φερόμενης ιδιοκτησίας της «EAST SUN A.E.», στη θέση ‘Μεσοκομένη’, στο Δήμο Τυρνάβου της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Θεσσαλίας gov.gr
744 01-06-12 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 5,00 MW», φερόμενης ιδιοκτησίας της «EAST SUN A.E.», στη θέση ‘Παχνιά’, στο Δήμο Τυρνάβου της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Θεσσαλίας gov.gr
743 01-06-12 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων φωτοβολταϊκού σταθμού συνολικής ονομαστικής ισχύος 5,49 MW φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία ‘‘ΚΟΖΑΝΙ ΕNERGY Α.Ε.’’, που πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση ‘‘Μετερίζια 3’’ στην Τ.Κ. Μαυροβουνίου, της Δ.Ε. Kρανώνα, του Δήμου Κιλελέρ, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Θεσσαλίας gov.gr
726 31-05-12 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων φωτοβολταϊκού σταθμού συνολικής ονομαστικής ισχύος 10 MW φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία ‘‘ΚΟΖΑΝΙ ΕNERGY Α.Ε.’’, που πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση ‘‘Μετερίζια 2’’ στην Τ.Κ. Μαυροβουνίου, της Δ.Ε. Kρανώνα, του Δήμου Κιλελέρ, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Θεσσαλίας gov.gr
725 31-05-12 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 5,00 MW», φερόμενης ιδιοκτησίας της «EAST SUN A.E.», στη θέση ‘Μικρή Μαγούλα’, στο Δήμο Τυρνάβου της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Θεσσαλίας gov.gr
722 31-05-12 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 9,00 MW», φερόμενης ιδιοκτησίας της «EAST SUN A.E.», στη θέση ‘Μαλιούρα’, στο Δήμο Τυρνάβου της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Θεσσαλίας gov.gr
702 31-05-12 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας «Αποθήκευση Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (R13) εν αναμονή Εργασίας Αξιοποίησης (R9)» εταιρείας «Κων/νου Ξυνού» στη θέση «ΣΠΙΑΔΑ», στην ΕΟ ΛΙΜΝΗΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ, του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, Ν. Εύβοιας. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Στερεάς Ελλάδας gov.gr
701 31-05-12 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου: Βιομηχανία παραγωγής αρτοσκευασμάτων & φρυγανιάς της εταιρείας με την επωνυμία «ELBISCO ABEE Τροφίμων», που βρίσκεται στο 21ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος στο Πικέρμι Αττικής. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Αττικής gov.gr
700 31-05-12 Τροποποίηση της αρ. πρωτ. Φ.5280/3350/2011, ως προς την αποθήκευση και διάθεση του ανακτημένου νερού, της μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, για τη λειτουργία της υφιστάμενης δραστηριότητας >, που λειτουργεί στην πάροδο της οδού Δεκελείας 114 στο Δήμο Αχαρνών. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Αττικής gov.gr
699 31-05-12 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) για τη λειτουργία υφιστάμενης τουριστικής κατασκήνωσης (κάμπινγκ) δυναμικότητας 288 ατόμων, με την επωνυμία «CAMPING KOUKOUNARIES», φερόμενης ιδιοκτησίας του κ.Φουρκαλά Δημήτριου, στην θέση ‘Στροφυλιά-Κουκουναριές’ του Δήμου Σκιάθου της Περιφερειακής Ενότητας Σποράδων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Θεσσαλίας gov.gr
698 31-05-12 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη δραστηριότητα προσωρινής αποθήκευσης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων και δευτερογενούς (προσωρινής) αποθήκευσης χρησιμοποιημένων συσσωρευτών καθώς και ανακύκλωσης μεταλλικών και μη μεταλλικών απορριμμάτων και υπολειμμάτων, της εταιρίας ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ Δ.Ι. Ε.Π.Ε., στη θέση “Αγ. Γεώργιος” (περιοχή ΒΙΠΑ – ΒΙΟΠΑ) Ασπρόπυργου Αττικής Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Αττικής gov.gr
697 31-05-12 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την λειτουργία υφιστάμενου ξενοδοχείου κλασσικού τύπου κατηγορίας τεσσάρων αστέρων (4*) δυναμικότητας 152 κλινών με την επωνυμία «ΕΚΙΕΣ» και των συνοδών αυτού έργων στην εκτός σχεδίου περιοχή Βουρβουρούς, Δ.Δ. Αγίου Νικολάου, Δήμου Σιθωνίας, Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, φερόμενης ιδιοκτησίας «ΑΚΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.». Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
696 31-05-12 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη δραστηριότητα δευτερογενούς (προσωρινής) αποθήκευσης χρησιμοποιημένων συσσωρευτών της εταιρίας ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ Ε.Π.Ε. στο Ο.Τ. 7 του ΒΙ.ΠΑ. Σχιστού του Δήμου Περάματος Αττικής Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Αττικής gov.gr
693 31-05-12 Ανανέωση της με αρ. οικ.65414/22-4-1999 Κ.Υ.Α ΥΠΕΧΩΔΕ Περιβαλλοντικών όρων για την Εγκατάσταση Επεξεργασίας και Καθαρισμού Λυμάτων Βασιλικής Ενότητας Απολλωνίων Δήμου Λευκάδας. Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα Ιονίων Νήσων gov.gr
690 31-05-12 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την επέκταση γηπέδου και λειτουργία του συνόλου των έργων & δραστηριοτήτων του τουριστικού συγκροτήματος ιδιοκτησίας “ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.” στη θέση Ψαλίδι, Δήμου Κω, Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου. Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Νοτίου Αιγαίου gov.gr
675 31-05-12 Ανανέωση - τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 675/04-04-2011 Απόφασης Έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας «Εμπόριο συστημάτων απολάδωσης – καθαρισμού μηχανικών ανταλλακτικών και βιομηχανικών προϊόντων ατομικής καθαριότητας και προστασίας. Αποθήκευση επικινδύνων αποβλήτων», της εταιρίας «Safetykleen Hellas ΕΠΕ» με μέγιστη αποθηκευτική δυναμικότητα 177 τόνους τοξικών κι επικινδύνων ουσιών, που είναι εγκατεστημένη στο ΟΤ 48Α, οδό 15, στη ΒΙΠΕΘ Σίνδου, Δ. Δέλτα, Π.Ε. Θεσσαλονίκης Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
674 31-05-12 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία του Ραδιοφωνικού Σταθμού με την ονομασία «CITY INTERNATIONAL 106.1» που ανήκει στην εταιρία με την επωνυμία «COPA TYCON INTERNATIONAL ΑΤΕΒΕ» και είναι κατασκευασμένος στη θέση «Άνω Ορεινά» του όρους Χορτιάτη στο Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη, Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Γεωγραφικές Συντεταγμένες (ΕΓΣΑ 87): λ=23ο Ε 06’ 02’’ και φ=40ο Ν 35’ 39’’, υψόμετρο εδάφους 897 m, περιλαμβάνει δύο (2) ιστούς, ύψους 6 και 18 m, έξι (6) κεραίες COLINEAR, που εκπέμπουν στα 106,1 MHz, και μια (1) κεραία μικροκυματικής ζεύξης (παραβολικό κάτοπτρο)) Ομάδα 12η - Ειδικά έργα και δραστηριότητες Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
670 31-05-12 Ανανέωση – Τροποποίηση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων υφιστάμενης κτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 300 αγελάδων γαλακτοπαραγωγής με τα παράγωγά τους, με υφιστάμενη γεώτρηση της «Γ.&Κ. ΚΕΦΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗ Ο.Ε.» , που βρίσκεται στην εκτός σχεδίου περιοχή Κολχικού του Δήμου Λαγκαδά της Π.Ε. Θεσσαλονίκης. Ομάδα 7η - Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
669 31-05-12 Τροποποίηση της με Αριθμ. Πρωτ. 3542/1-6-2010 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του ΓΓΠΚΜ για το έργο «Αποχετευτικό δίκτυο – Βιολογικός Σταθμός Ν. Τρίγλιας» Ν. Χαλκιδικής» Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
656 31-05-12 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευσηλατομικού χώρου μαρμάρων εκτάσεως 66.956,87 τ.μ. στη θέση«Μαυρόρεμα», στο Δ.Δ. Κομνηνών, Δ. Ξάνθης, ΠεριφερειακήςΕνότητας Ξάνθης, από την εταιρεία “ΛΕΥΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Ο.Ε. ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.” Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης gov.gr
654 31-05-12 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ανανέωση-τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ./Κ.Μ. 7327/21.09.2005 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και παράταση της χρονικής διάρκειας των τροποποιήσεων αυτής: α) με αριθ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ./Κ.Μ. 2096/16.03.2009 και β) με αριθ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ./Κ.Μ. 13531π.ε./18.01.2010) για - τη λειτουργία λατομείου αδρανών υλικών, εμβαδού 226.720,05m2 που βρίσκεται εντός της λατομικής περιοχής αδρανών υλικών στη θέση “Ντορμάνι” της Δ.Κ. Γεωργιανών του Δήμου Βέροιας - την κατασκευή βοηθητικών εγκαταστάσεων (οδού πρόσβασης, υποσταθμού ΔΕΗ) του λατομείου αδρανών υλικών και την ανόρυξη και λειτουργία γεώτρησης, τα οποία βρίσκονται εντός όμορης ιδιωτικής έκτασης εμβαδού 62.747,67m2, στο Τ.Δ. Γεωργιανών του Δήμου Βέροιας, Ν. Ημαθίας. ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ Α.Β.Ε. Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
631 30-05-12 Ανανέωση της με αριθμ.πρωτ.3879/12.05.06 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) για την λειτουργία της υφιστάμενης οργανωμένης παιδικής κατασκήνωσης «Ακτή Αλέγρα», δυναμικότητας 225 παιδιών/περίοδο, ιδιοκτησίας Αλέγρα Α.Ε., στην εκτός σχεδίου περιοχή Τριποτάμου Δ.Κ. Νικήτης Δ.Σιθωνίας Π.Ε. Χαλκιδικής. Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
630 30-05-12 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας «Εργοστάσιο εκτυπωτικών δραστηριοτήτων» με την επωνυμία «LG PACK – LOGOGRAMMA Εκτυπωτική ΑΕ» στο Ο.Τ. 39Α στη ΒΙΠΕΘ Σίνδου του Δήμου Δέλτα της Π.Ε. Θεσσαλονίκης Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
626 30-05-12 Τροποποίηση της υπ’αριθμ. πρωτ. 7183/29-6-2009 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γ.Γ.Π.Κ.Μ. και Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων και συστήματος μεταφοράς λυμάτων των οικισμών Αρναίας και Παλαιοχωρίου του Δήμου Αριστοτέλη Π.Ε. Χαλκιδικής» Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
Εμφανίζονται 16981 - 17010 από 17060 1 565 566 567 568 569