Αναρτημένες Αποφάσεις

Άδειες Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

Εμφανίζονται 61 - 90 από 17383 1 2 3 4 5 580
Κ.Α.Δ.Α Ημερομηνία Καταχώρησης Θέμα Ομάδα Έργου Περιφέρεια Αρχείο
707345 09-05-24 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων εκμετάλλευσης λιγνιτωρυχείου Αμυνταίου-Λακκιάς της ΔΕΗ Α.Ε. Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Δυτικής Μακεδονίας gov.gr
707341 08-05-24 Τροποποίηση της υπ’ αρ. ΥΠΕΝ-ΔΙΠΑ-102716-6393-7.11.2019 Υπουργικής Απόφασης (ΑΔΑ: 6Τ6Υ4653Π8-49Φ), όπως τροποποιημένη ισχύει, έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το υφιστάμενο τουριστικό συγκρότημα «SANI RESORT», κατηγορίας πέντε αστέρων (5*), συνολικής δυναμικότητας 1.884 κλινών στη θέση «Σάνη» του Δήμου Κασσάνδρας, Π.Ε Χαλκιδικής, της εταιρείας «ΣΑΝΗ Α.Ε», λόγω έργων αναβάθμισης και αναδιαμόρφωσης των κτιρίων και του περιβάλλοντος χώρου. Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
707340 08-05-24 Τροποποίηση της κ.υ.α. με α.π. οικ. 149242-29-05-2015, όπως τροποποιήθηκε με τις με α.π ΥΠΕΝ-ΔΙΠΑ-117971-7714-08-12-2020 και οικ. ΥΠΕΝ ΔΙΠΑ-73195-4783-30-07-2021, Αποφάσεις Γενικού Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ και ισχύει, λόγω αύξησης της δυναμικότητας κατά 445 κλίνες (συνολική δυναμικότητα 1249 κλίνες), προσθήκης νέας εγκατάστασης επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, προσθήκης πέντε (5) υφιστάμενων αδειοδοτημένων σημείων υδροληψίας και εγκατάστασης μονάδας αφαλάτωσης, μεταβολής της αρχιτεκτονικής μελέτης και αλλαγής της ονομασίας του καταλύματος σε IKOS ODISIA (από Corfu Gardens) και της επωνυμίας του φορέα εφεξής IKOS ODISIA A.E. Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Ιονίων Νήσων gov.gr
707339 08-05-24 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία Ειδικού Κτιρίου Πολυδύναμου Ξενοδοχειακού Συγκροτήματος Μικτής Χρήσης και έργων παρεμβάσεων στο οδικό δίκτυο, στην περιοχή “Δηλαβέρη” Δήμου Αμαρουσίου. Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Αττικής gov.gr
707338 04-05-24 Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ’ αρ. 36294-28-04-2023 Απόφασης του Γενικού Διευθυντή Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής – Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι. με την οποία ανανεώθηκαν και κωδικοποιήθηκαν οι εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι του υφιστάμενου πυρηνελαιουργείου, της εταιρείας: «ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑΙ ΑΡΓΟΝΑΥΠΛΙΑΣ ΑΦΟΙ ΚΟΥΦΑΚΗ ΑΒΕ» στο 3ο χλμ της Παραλιακής Οδού Ναυπλίου – Ν. Κίου, στη θέση: «Μπουρμπούλι», της Τ.Κ. Αργολικού, Δ.Ε. Μιδέας, Δήμου Ναυπλιέων, Νομού Αργολίδας. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Πελοποννήσου gov.gr
707337 02-05-24 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων εγκατάστασης πτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 22000 ορνιθίων κρεατοπαραγωγής, στη θέση «Χαλίκι» Τ.Κ. Ωρωπού, Δήμου Πρέβεζας, ΠΕ Πρέβεζας, με φορέα υλοποίησης του έργου την Νούτση Μελπομένη. Ομάδα 7η - Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Ηπείρου gov.gr
707336 02-05-24 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. 327561-29-12-2021 (ΑΔΑ: Ω5Υ3ΟΡ1Υ-ΣΨΡ) Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης του έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 460,239 MW, και συνοδά έργα (Υποσταθμός ΚΥΤ 33-400 kV και Γραμμή Μεταφοράς Ενέργειας 400kV)», της εταιρείας ΙΔΕΑ ΦΩΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ», που προτείνεται να εγκατασταθεί στη θέση Νέο Σιράκιο, των Δ.Ε. Πολυκάστρου, Δ. Παιονίας, και Δ.Ε. Πικρολίμνης, Δ. Κιλκίς της ΠΕ Κιλκίς, ΠΚΜ Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
707335 02-05-24 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων αύξησης δυναμικότητας πτηνοτροφικής μονάδας από 20000 σε 40000 ορνιθίων κρεατοπαραγωγής στην Τ.Κ. Κάτω Λαψίστας, Δήμου Ζίτσας, ΠΕ Ιωαννίνων», με φορέα υλοποίησης του έργου τον Τσάγγο Θωμά. Ομάδα 7η - Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Ηπείρου gov.gr
707334 02-05-24 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο) του έργου με τίτλο: “Πέντε (5) Φωτοβολταïκοί Σταθμοί Ισχύος 379,34 MW και Έργα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και Διασύνδεσης, στους Δήμους Σιντίκης και Κ. Νευροκοπίου των Π.Ε Σερρών και Π.Ε Δράμας Αντίστοιχα”, του Φορέα «ΗΛΙΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Μ.Α.Ε». Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
707333 02-05-24 Ανανέωση ΑΕΠΟ κονικλοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 2000 κονικλομητέρων με τα παράγωγά τους, με υδρογεώτρηση, στη θέση «Ταύλες» της Τ.Κ. Αρίστης, Δήμου Ζαγορίου, ΠΕ Ιωαννίνων, με φορέα υλοποίησης του έργου την «ΑΓΡΟΠΑ ΑΕ». Ομάδα 7η - Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Ηπείρου gov.gr
707332 02-05-24 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 171552-18.3.2014 [ΑΔΑ: ΒΙΞ40-1ΑΚ] Απόφασης του Υπ Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιμ. Αλλαγής για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Βελτίωση του οδικού τμήματος Σταυροχώρι – Δροσάτο στο Νομό Κιλκίς», καθώς και παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της σύμφωνα με τις πρόνοιες της παραγ. 8γ του άρθρου 2 του ν.4014-2011 (συμπλήρωση δεκαπενταετίας) Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
707331 02-05-24 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Ανανέωσης-Τροποποίησης ΑΕΠΟ πτηνοτροφικής μονάδας με αύξηση δυναμικότητας από 54000 σε 81450 ορνιθίων κρεατοπαραγωγής, με υδρογεώτρηση, στη θέση «Βάλτος» της Τ.Κ. Βίγλας, Δήμου Αρταίων, ΠΕ Άρτας, με φορέα υλοποίησης του έργου τους Δημήτριο και Σπυρίδων Ντόβα. Ομάδα 7η - Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Ηπείρου gov.gr
707330 02-05-24 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων επέκτασης πτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας από 10000 σε 33000 ορνιθίων κρεατοπαραγωγής στην Τ.Κ. Μεγ. Γαρδικίου, Δήμου Ζίτσας, ΠΕ Ιωαννίνων», με φορέα υλοποίησης του έργου την Μπαλή Παρασκευή. Ομάδα 7η - Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Ηπείρου gov.gr
707328 02-05-24 Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για την εγκατάσταση και λειτουργία Σταθμού Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης 115 MW στη θέση ¨Τραγάσια¨ της Τ.Κ. Κάτω Βασιλικών του Δήμου Φαρσάλων, στην Π.Ε. Λάρισας της Περιφέρεια Θεσσαλίας, φερόμενης ιδιοκτησίας της ¨ΑΣΑ 1 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ I.K.E.¨ Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Θεσσαλίας gov.gr
707327 02-05-24 ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ "Τροποποίηση της ΑΕΠΟ με αρ. 1253-09.05.2019 (ΑΔΑ: 789ΜΟΡ1Υ-ΕΦΞ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που αφορά σε υφιστάμενη πλωτή μονάδα εκτροφής Κυπρίνου και Οξύρρυγχου στην Τεχνητή Λίμνη Θησαυρού, Ποταμού Νέστου του Δήμου Δράμας, Π.Ε. Δράμας με φορέα την «Γ. ΜΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ & ΟΞΥΡΡΥΓΧΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο.Ε.», ως προς την μετατόπιση της πλωτής μονάδας και την αύξηση των ατόμων Οξύρρυγχου, που περιοδικά τοποθετούνται, με μεταφορά από χερσαία μονάδα εκτροφής (κατά μέγιστο από 70 t-y σε 110 t-y) Οξύρρυγχου του είδους Acipencer gueldenstadtii, για τους μήνες Νοέμβριο έως Ιούνιο κάθε έτους". Ομάδα 8η - Υδατοκαλλιέργειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
707326 01-05-24 Παράταση χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ.: 5679-16-12-2010 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. πρωτ.: 18989-267-22-10-2012 (ορθή επανάληψη 21-11-2012), 2208-184-17-01-2013 και 32796-1063-08-05-2015 αποφάσεις του Γενικού Διευθυντή Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής & Αγροτικής Πολιτικής για την εγκατάσταση και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 5MW και των συνοδών έργων οδοποιίας πρόσβασης και ηλεκτρικής διασύνδεσης αυτού, της εταιρείας «EMV EMB ENEΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.Ε.» στη θέση «Κρεββατάς», της Δ.Ε. Σκάλας, του Δήμου Ευρώτα, της Π.Ε. Λακωνίας Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Πελοποννήσου gov.gr
707325 01-05-24 Παράταση χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ.: 31-25-01-2011 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού Γραμματέα της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ.: 29947-924-21-12-2012 (ορθή επανάληψη 07-02-2013) απόφαση του Γενικού Διευθυντή Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής & Αγροτικής Πολιτικής για την εγκατάσταση και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 6MW και των συνοδών έργων οδοποιίας πρόσβασης και ηλεκτρικής διασύνδεσης αυτού, της εταιρείας «EMV EMB ENEΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.Ε.» στη θέση «Λυκόραχη», της Δ.Ε. Σκάλας, του Δήμου Ευρώτα, της Π.Ε. Λακωνίας. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Πελοποννήσου gov.gr
707324 01-05-24 Παράταση χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ.: 16-25-01-2011 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού Γραμματέα της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ.: 2944-245-21-01-2013 απόφαση του Γενικού Διευθυντή Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής & Αγροτικής Πολιτικής για την εγκατάσταση και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 9MW και των συνοδών έργων οδοποιίας πρόσβασης και ηλεκτρικής διασύνδεσης αυτού, της εταιρείας «EMV EMB ENEΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.Ε.» στη θέση «Παλαιοχώρα», της Δ.Ε. Σκάλας, του Δήμου Ευρώτα, της Π.Ε. Λακωνίας Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Πελοποννήσου gov.gr
707323 30-04-24 Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Μελέτη Αντιμετώπισης των φαινομένων διάβρωσης στην Ακτογραμμή Μαραθώνα-Προτάσεις Μέτρων Λήψης Προστασίας» (ΠΕΤ:2302910423). Ομάδα 3η - Λιμενικά έργα Αττικής gov.gr
707322 30-04-24 Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου που αφορά στη λειτουργία των εγκαταστάσεων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Περιφέρεια Αττικής (ΠΕΤ:2201700529). Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Αττικής gov.gr
707321 30-04-24 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την υλοποίηση, του έργου: «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ρέματος Κακόρεμα ΧΚ1 Καλάμου Δ. Ωρωπού Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής ». Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα Αττικής gov.gr
707320 30-04-24 Παράταση χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ.: 30-26-01-2011 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού Γραμματέα της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. πρωτ.: 95-31-01-2012, 30255-991-14-04-2014, 74993-2022-26-09-2014 και 105459-19-06-2018 αποφάσεις του Γενικού Διευθυντή Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής & Αγροτικής Πολιτικής για την εγκατάσταση και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 9MW και των συνοδών έργων οδοποιίας πρόσβασης και ηλεκτρικής διασύνδεσης αυτού, της εταιρείας «ΑΚΤΙΝΑ ΣΚΑΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» στη θέση «Ξερόδημα» του Δήμου Ευρώτα, της Π.Ε. Λακωνίας Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Πελοποννήσου gov.gr
707319 30-04-24 Παράταση χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ.: 5380-23-11-2010 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. πρωτ.: 97-31-01-2012 και 18988-266-22-10-2012 (ορθή επανάληψη 21-11-2012) αποφάσεις του Γενικού Διευθυντή Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής & Αγροτικής Πολιτικής για την εγκατάσταση και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 9MW και των συνοδών έργων οδοποιίας πρόσβασης και ηλεκτρικής διασύνδεσης αυτού, της εταιρείας «EMV EMB ENEΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.Ε.» στη θέση «Αλογομάντρα», της Δ.Ε. Κροκεών, του Δήμου Ευρώτα, της Π.Ε. Λακωνίας Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Πελοποννήσου gov.gr
707318 30-04-24 Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ’ αριθμ. 2135-55-28-01-2016 Απόφασης του Γεν. Δ-ντη Χωρ-κής & Περιβ-κής Πολιτικής Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι. με την οποία τροποποιήθηκαν και κωδικοποιήθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι της δραστηριότητας: «Μονάδα προσωρινής αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων (ΕΑΥΜ) & επεξεργασίας επικίνδυνων αποβλήτων αμιγώς μολυσματικών (ΕΑΑΜ)», της εταιρείας: «STERIMED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» με δ.τ. «STERIMED A.E.», στο Ο.Τ.9 της ΒΙ.ΠΕ. Τρίπολης, Δήμου Τρίπολης, Π.Ε. Αρκαδίας. Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών Πελοποννήσου gov.gr
707317 30-04-24 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία της μονάδας παραγωγής σιδηροχρωμίου της εταιρείας “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ (ΕΛΛΗΜΕΤ) Α.Ε.” στις Δ.Ε. Ελλησπόντου και Κοζάνης στο Δήμο Κοζάνης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Δυτικής Μακεδονίας gov.gr
707316 30-04-24 Τροποποίηση της αρ.οικ.174317-7-8-2014 Υ.Α. έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (όπως τροποποιήθηκε με τις αρ.1604-98928-19-6-2019, αρ.1047-37596-1-4-2020 και αρ.121436-11-8-2022 αποφάσεις μας και το αρ.40842-2843-8-5-2023 απαλλακτικό έγγραφο της Δ-νςης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ) τριών (3) αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 49,8 MW, των εταιρειών ‘’ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΧΛΑΔΙΤΣΑ Α.Ε.’’, ‘’ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΤΑΛΑΜΑΚΗ Α.Ε.’’ και ‘’ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΠΙΘΑΡΗ Α.Ε.’’ στις θέσεις «Αχλαδίτσα» (18 MW), “Νταλαμάκι» (10,8 MW) και «Μαύρο Σπιθάρι» (21 MW) αντίστοιχα του Δήμου Θηβαίων Ν. Βοιωτίας. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Στερεάς Ελλάδας gov.gr
707315 30-04-24 Παράταση της διάρκειας ισχύος των περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί με τη με αρ. πρ. 5699-11-20-7-2011 (ΑΔΑ: 4ΑΣ0ΟΡ1Υ-Ψ9Ν), Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σύστημα φωτοβολταϊκών πλαισίων συνολικής ισχύος 7 MWp, της εταιρείας με την επωνυμία «Φωτοβολταϊκά πάρκα Βορείου Ελλάδος Α.Ε.», που θα εγκατασταθεί στο με αριθμό 1062 αγροτεμάχιο στη θέση «Μουτσαρά ΙΙ», Δήμου Νάουσας, Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ανήκει στην υποκατηγορία 2 της πρώτης (Α) κατηγορίας της 10ης ομάδας, με α-α 12 και κωδικό Ε.Σ.Υ.Ε. 401.0.γ, και είναι δραστηριότητα χαμηλής όχλησης). Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
707314 30-04-24 Παράταση της διάρκειας ισχύος των περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί με τη με αρ. πρ. 5698-20-7-2011 (ΑΔΑ: 4ΑΣ0ΟΡ1Υ-Ρ71), Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σύστημα φωτοβολταϊκών πλαισίων συνολικής ισχύος 7 MWp, της εταιρείας με την επωνυμία «Φωτοβολταϊκά πάρκα Βορείου Ελλάδος Α.Ε.», που θα εγκατασταθεί στο με αριθμό 1062 αγροτεμάχιο στη θέση «Μουτσαρά Ι», Δήμου Νάουσας, Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ανήκει στην υποκατηγορία 2 της πρώτης (Α) κατηγορίας της 10ης ομάδας, με α-α 12 και κωδικό Ε.Σ.Υ.Ε. 401.0.γ, και είναι δραστηριότητα χαμηλής όχλησης). Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
707313 30-04-24 Παράταση της διάρκειας ισχύος των περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί με τη με αρ. πρ. 7773-18-9-2014 (ΑΔΑ: 74Ξ6ΟΡ1Υ-7Σ6) Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες (αιολικό πάρκο) ισχύος 13,8MW, της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΟΥΣΟΒΙΤΗΣ Ι Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και Διακριτικό Τίτλο «ΚΡΟΥΣΟΒΙΤΗΣ Ι Α.Ε.», που θα εγκατασταθεί στη θέση «Άνω Λιβάδια» της Δ.Ε. Ηράκλειας του Δήμου Ηράκλειας και Δ.Ε. Σιδηροκάστρου του Δήμου Σιντικής, Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
707312 30-04-24 Παράταση της διάρκειας ισχύος των περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί με τη με αρ. πρ. 7774-18-9-2014 (ΑΔΑ: 76ΚΚΟΡ1Υ-14Ρ) Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες (αιολικό πάρκο) ισχύος 13,8MW, της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΟΥΣΟΒΙΤΗΣ ΙΙ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και Διακριτικό Τίτλο «ΚΡΟΥΣΟΒΙΤΗΣ ΙΙ Α.Ε.», που θα εγκατασταθεί στη θέση «Πέτρα-Άνω Λιβάδια» της Δ.Ε. Ηράκλειας του Δήμου Ηράκλειας και Δ.Ε. Σιδηροκάστρου του Δήμου Σιντικής, Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
Εμφανίζονται 61 - 90 από 17383 1 2 3 4 5 580