Αναρτημένες Αποφάσεις

Άδειες Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

Εμφανίζονται 1 - 20 από 16055 1 2 3 803
Κ.Α.Δ.Α Ημερομηνία Καταχώρησης Θέμα Ομάδα Έργου Περιφέρεια Αρχείο
705943 07-06-23 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία της δραστηριότητας «Μονάδα Παραγωγής Ετοίμου Σκυροδέματος» της εταιρείας με την επωνυμία «Πλιακόπουλος Θεοδ. Φίλιππας», και η οποία είναι υφιστάμενη στο με αριθμό 102 και σε τμήμα του με αριθμό 103 αγροτεμάχια του αγροκτήματος Κερασιάς, Δ. Θερμαϊκού, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΤ: 2208824421). Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
705942 07-06-23 Κωδικοποίηση (Ανανέωση και Τροποποίηση ως προς τον φορέα εκμετάλλευσης και την χρήση του νερού τεσσάρων γεωτρήσεων) της με Αρ. Πρ.820-01-06-2009 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων που εξέδωσε η Υπηρεσία μας, για την λειτουργία της δραστηριότητας «Μονάδα Εκτροφής Ευρύαλων Ψαριών στην περιοχή της Νέας Καρβάλης Π.Ε. Καβάλας» του Σιδηρόπουλου Βασιλείου και του Θωμαΐδη Σάββα, η οποία είναι υφιστάμενη στην περιοχή Νέας Καρβάλης της Δ.Ε. Καβάλας του Δήμου Καβάλας, της Π.Ε. Καβάλας, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (ΠΕΤ:2104508722). Ομάδα 8η - Υδατοκαλλιέργειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
705941 07-06-23 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την τροποποίηση της λειτουργίας του έργου «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 16 MW και Υποσταθμού Ανύψωσης Τάσης» της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΥΚΟΤΟΠΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», και το οποίο θα κατασκευαστεί στη θέση «Λυκότοπος», Δ. Παιονίας, Π.Ε. Κιλκίς, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΤ: 2301898926) Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
705939 06-06-23 Ανανέωση της 141627-30-06-09 K.Y.A. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. – Υπ. Ανάπτυξης – Υ.Ε.Ν.Α. & Ν.Π. έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, των εγκαταστάσεων αποθήκευσης και ξήρανσης μπεντονίτη και προβλήτας φόρτωσης βιομηχανικών ορυκτών στη θέση «Κάναβα» Δήμου Μήλου, Π.Ε. Μήλου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, από την «IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και τροποποίηση της, ως προς την εφαρμογή Απόφασης διοικητικών κυρώσεων και ως προς την προσαρμογή-συμμόρφωση του περιεχομένου της στο νεότερο κανονιστικό πλαίσιο. Ομάδα 3η - Λιμενικά έργα Νοτίου Αιγαίου gov.gr
705938 06-06-23 Ανανέωση - Τροποποίηση και Αναδιατύπωση της με αριθμ. πρωτ. 2033-113394-06-12-2016 ΑΕΠΟ της υφιστάμενης μονάδας αποθήκευσης, εμφιάλωσης και διακίνησης υγραερίου, με παράλληλη αύξηση της δυναμικότητας αποθήκευσης υγραερίου, φερόμενης ιδιοκτησίας της «GREEN ENERGY GAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «GREEN ENERGY GAS», που βρίσκεται στο 7ο χλμ. Καρδίτσας – Αμπελικού, στο Δήμο Καρδίτσας, της Π.Ε. Καρδίτσας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Θεσσαλίας gov.gr
705937 06-06-23 Μη Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και τη λειτουργία της δραστηριότητας «Μονάδα αποτέφρωσης Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων» της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ Α.Ε.», στο Ο.Τ. 58 της ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Δ.Ε. Εχεδώρου, Δ. Δέλτα, Π.Ε. Θεσ-νίκης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΤ δραστηριότητας: 2006321927) Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
705936 06-06-23 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 55112-13.4.23 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΔΑ: ΨΘΒΤΟΡ1Υ-3Α9) για την εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 19,60 MW και συνοδά έργα υποδομής, της εταιρίας με την επωνυμία «NOTIAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που θα εγκατασταθεί στη θέση «Πλατορράχες», της ΔΕ Νέας Ζίχνης, του Δήμου Νέας Ζίχνης, ΠΕ Σερρών, Π.Κ.Μ. (ΠΕΤ: 2101459721), ως προς την μείωση των ορίων της ευρύτερης περιοχής εγκατάστασης του σταθμού. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
705935 06-06-23 Παράταση ισχύος σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 2 παρ. 8γ και 8δ του Ν.4014-11 της με αρ. πρωτ. ΕΞ-471-1-23-07-2010 Απόφασης Νομάρχη Κυκλάδων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος σε γήπεδο έκτασης 6.443,00 τ.μ. στη θέση «Σκυλάμπελα» του Δήμου Μυκόνου, της νήσου Μυκόνου, ιδιοκτησίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΜΥΚΟΝΟΥ Α.Ε. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Νοτίου Αιγαίου gov.gr
705934 05-06-23 Παράταση χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ.: 54634-24-04-2018 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, «Τροποποίηση με κωδικοποίηση και αναδιατύπωση και ανανέωση της υπ’ αρ. πρωτ. 3729-02.06.2008 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως τροποποιήθηκε και ανανεώθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. 901-16.07.2012 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου για την εκμετάλλευση και αποκατάσταση δύο (2) όμορων λατομείων εξόρυξης μαρμάρου σε δημόσια δασική έκταση συνολικού εμβαδού 70.520,86 τ.μ. στη θέση «ΠΛΑΣΑ», της Τ.Κ. Διδύμων, του Δήμου Ερμιονίδας της Π.Ε. Αργολίδας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου από την εταιρεία «ΘΥΑΜΙΣ Α.Τ.Ε.»» Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Πελοποννήσου gov.gr
705933 05-06-23 Παράταση χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ.: 107948-06-11-2018 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, για το έργο «εργασίες εκμετάλλευσης και αποκατάστασης λατομείου εξόρυξης μαρμάρου σε δημόσια δασική έκταση εμβαδού 43.980,65 τ.μ. από την εταιρεία «ΘΥΑΜΙΣ Α.Τ.Ε.» στη θέση «Kόταινα» της Τ.Κ. Ηλιοκάστρου, του Δήμου Ερμιονίδας, της Π.Ε. Αργολίδας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και θεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων που την συνοδεύει.». Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Πελοποννήσου gov.gr
705932 05-06-23 Παράταση χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ.: 103279-22-09-2016 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, για το έργο «εκμετάλλευση και αποκατάσταση λατομείου εξόρυξης μαρμάρου έκτασης 43.190,75 τ.μ. της εταιρείας «ΘΥΑΜΙΣ Α.Τ.Ε.» στη θέση “Βαρκούλα” της Τ.Κ. Καρνεζέϊκων της Δ.Ε. Ασίνης, του Δήμου Ναυπλιέων της Π.Ε. Αργολίδας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, και θεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (Σ.Δ.Α.), που την συνοδεύει.». Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Πελοποννήσου gov.gr
705931 05-06-23 Παράταση χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ.: 2463-209-21-02-2013 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, για το έργο «Νέα Μονάδα Παραγωγής Έτοιμου Σκυροδέματος» ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία «Ε.Δ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», εντός ΒΙ.ΠΕ. Καλαμάτας, τμήμα Α΄- Σπερχογεία Ο.Τ.4, Τ.Κ. Σπερχογείας, Δ. Καλαμάτας Π.Ε. Μεσσηνίας.». Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Πελοποννήσου gov.gr
705930 05-06-23 Τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) λόγω εκσυγχρονισμού υφιστάμενων δραστηριοτήτων μονάδας παραγωγής ασφαλτομίγματος και μονάδας επεξεργασίας και αξιοποίησης (ανακύκλωσης) αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων και προσθήκης μονάδας παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος στη θέση «Λαγιάτη - Μεντιάνικα» της Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων, Δ.Ε. Βοιών, Δήμου Μονεμβασίας, Νομού Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Πελοποννήσου gov.gr
705928 02-06-23 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων που αφορά στην ίδρυση πλωτής μονάδας υδατοκαλλιέργειας της εταιρίας Mare Magnum A.E. συνολικής ετήσιας δυναμικότητας 1.755 τόνων θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων σε θαλάσσια έκταση 40 στρεμμάτων στη νήσο Δωρούσα Δήμου Αγκιστρίου ΠΕ Νήσων Ομάδα 8η - Υδατοκαλλιέργειες Αττικής gov.gr
705927 02-06-23 Απόφαση απόρριψης της Μελέτης Περιβάλλοντος για την τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 166791-13-08-2019 ΑΕΠΟ (ΑΔΑ:6ΦΠΕΟΡ1Φ-7ΜΠ) για το έργο: «Μ.Υ.Η.Σ. ισχύος 1,344 MW, ιδιοκτησίας «ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΗ ΑΧΑΪΑΣ A.Ε.», στη θέση «Ρέμα Σαρμενίτικο – Άνω Σαλμενίκο» της Δ.Ε. Ερινεού του Δήμου Αιγιαλείας της Π.Ε. Αχαΐας». Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Δυτικής Ελλάδας gov.gr
705926 02-06-23 Ανανέωση της με αριθ. πρωτ. 4421-71263-15-06-2010 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού Γραμματέα της Π.Δ.Ε., η οποία έχει παραταθεί με τη με αριθ. πρωτ. 1943-104978-30-09-2015 Απόφαση Παράτασης Π.Ο. του Γενικού Διευθυντή Χωροταξίας και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι., για το έργο: Υφιστάμενο Εκκοκκιστήριο Βάμβακος δυναμικότητας 300 τόνων ημερησίως, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2.055,2 kW, που βρίσκεται στη θέση «Βορροί» της Δ.Ε. Οινιαδών, Δήμου Ι. Π. Μεσολογγίου, Π.Ε. Αιτ-νίας, ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΒΕΕ». Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Δυτικής Ελλάδας gov.gr
705925 02-06-23 Τροποποίηση της με Α.Π. 10546-19.04.2023ΑΔΑ:9ΙΦ0ΟΡ1Ι-Ο12 ΑΕΠΟ του Γενικού Δ-ντη Χωροταξικής Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με θέμα «’Εγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας του αρθρ. 8 του Ν. 4375-2016, στην θέση «Βάστρια», της Δημοτικής Ενότητας Λουτροπόλεως Θερμής του Δήμου Μυτιλήνης και Δημοτικής Ενότητας Αγ. Παρασκευής του Δήμου Δυτικής Λέσβου, του Ν. Λέσβου, της Περιφέρειας Β. Αιγαίου»», σύμφωνα με τον όρο Δ.5.2. αυτής. Ομάδα 12η - Ειδικά έργα και δραστηριότητες Βορείου Αιγαίου gov.gr
705924 02-06-23 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ), εγκατεστημένης και μέγιστης ισχύος παραγωγής 75MW και των συνοδών έργων αυτού, της εταιρείας «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» στη θέση «Καταρραχιά», της Δ.Ε. Μεγαλόπολης, του Δήμου Μεγαλόπολης, της Π.Ε. Αρκαδίας Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Πελοποννήσου gov.gr
705923 02-06-23 Τροποποίηση - Παράταση ισχύος της Α.Π. ΥΠΕΝ-ΔΙΠΑ-42956-527-04.07.2018 (ΑΔΑ: 4653Π8-96Π) Απόφασης του Αναπληρωτού Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, που αφορά σε :(i)Τροποποίηση υφιστάμενων πλωτών μονάδων εκτροφής θαλασσίων μεσογειακών ιχθύων στις θέσεις Παλαιόλουτρου και Δυτικά του Ακρωτηρίου Αγριλιάς, με ετήσια δυναμικότητα 1.250t (ii) Τροποποίηση υφιστάμενου ιχθυογεννητικού σταθμού (αύξηση δυναμικότητας από 500.000 ιχθύδια σε 11.500.000 ιχθύδια), γεωτρήσεων, λιμενικών και συνοδών έργων στη θέση «Παλαιόλουτρος», (iii) Τροποποίηση υφιστάμενου συσκευαστηρίου νωπών ψαριών (με αύξηση της ετήσιας δυναμικότητας, από 910t σε 1.750t) και γεωτρήσεων στη θέση «Λημνιά Λουτρών», Νήσου Λέσβου, Δήμου Λέσβου, Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με φορέα την «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.», με νέα επωνυμία «AVRAMAR ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.». Ομάδα 8η - Υδατοκαλλιέργειες Βορείου Αιγαίου gov.gr
705922 02-06-23 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου: «Οριοθέτηση – Διευθέτηση & Ανάπλαση του Αγιαμονιώτη ποταμού και διασύνδεσή του με τον αστικό ιστό με παρεμβάσεις βιώσιμης κινητικότητας» στην Δ.Ε. Τρικκαίων, του Δήμου Τρικκαίων, της ΠΕ Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα Θεσσαλίας gov.gr
Εμφανίζονται 1 - 20 από 16055 1 2 3 803