← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
6ΡΕΒΟΡ1Υ-ΜΗ2
Αρ. πρωτοκόλλου
4273/Φ 7335
Ημερομηνία Καταχώρησης
14-01-21
Θέμα
Τροποποίηση, ως προς το Κεφ. 4.8 «Χρηματικές εγγυήσεις- ασφαλιστήρια συμβόλαια», της υπ’ αριθ. 129-Φ 7335-29-01-2020 (ΑΔΑ: ΨΤΠΠΟΡ1Υ-Ρ84) Απόφασης της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Γενικής Δ-νσης Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής Α.Δ.Μ.Θ. για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου μαρμάρων εκτάσεως 155.562,46 τ.μ στη θέση «Καλύβια», Τ.Κ. Κοκκινογείων, Δήμου Προσοτσάνης, Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, από την εταιρεία «ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΒΑΖΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.» (ΠΕΤ 2012433021).
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Φορέας έργου
ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΒΑΖΗ & ΣΙΑ ΕΕ
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΡΕΒΟΡ1Υ-ΜΗ2/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
ΨΤΠΠΟΡ1Υ-Ρ84
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
129/Φ 7335
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
29/01/2020
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
3
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Προσοτσάνης
Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Νομαρχία
Δράμας
NATURA 2000
ΟΧΙ