← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
Ω0ΕΝ4653Π8-ΔΛΠ
Αρ. πρωτοκόλλου
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/108223/7060
Ημερομηνία Καταχώρησης
12-01-21
Θέμα
Τροποποίηση της με α.π. οικ. 201433-27.08.2012 (ΑΔΑ: Β4ΙΖ0-4Θ6) Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 153 MW και των συνοδών σε αυτό έργων, των εταιρειών ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΦΗΡΕΩΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε. ισχύος 21ΜW, 21MW, 30MW, 30MW, 12MW και 27MW στις θέσεις ‘’Βίος-Καλαμάκι-Μπάθριζα, Τσούκα – Μανδραγιάρα, Τσούκα – Σκούρα, Μηλιά, Ντούγκζα – Αντιάς, Μούριζα – Πέτρα Μεγάλη – Βρανούλι’’ αντίστοιχα και των εταιρειών ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ & ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε. ισχύος 15MW στη θέση ‘’Αηδόνι’’ του Δήμου Καρυστίας, Νομού Ευβοίας καθώς και η διασυνδετική Γραμμή Μεταφοράς 150KV των Αιολικών Πάρκων με το ΚΥΤ Παλλήνης Ν. Αττικής», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Υ.Α. με α.π. ΥΠΕΝ-ΔΙΠΑ-60036-1739-12.09.2018 (ΑΔΑ: 6ΞΜΣ4653Π8-ΠΔΚ) και η οποία αφορά: <br /> i) στη κατάργηση 2 ανεμογεννητριών (Α-Γ) ισχύος 3 MW έκαστη στο Αιολικό Πάρκο (Α-Π) «Μούριζα-Πέτρα Μεγάλη-Βρανούλι», με μείωση του συνολικού αριθμού των Α-Γ από 51 σε 49 και μείωση της συνολικής παραγόμενης ισχύος από 153 MW σε 147 MW.
Φορέας έργου
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΦΗΡΕΩΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΟΕ & ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω0ΕΝ4653Π8-ΔΛΠ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
6ΞΜΣ4653Π8-ΠΔΚ
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
60036
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
12/09/2018
Κατηγορία Εργου
A1
Ομάδα Έργου
Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
1
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Γραμμικό έργο εντός ορίων Δήμου
Δήμος
Καρύστου
Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας
Νομαρχία
Εύβοιας
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
38.105190
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
24.378820
NATURA 2000
ΝΑΙ