← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
ΨΞΡ3ΟΡ1Φ-Γ7Θ
Αρ. πρωτοκόλλου
77604/2020
Ημερομηνία Καταχώρησης
12-01-21
Θέμα
Ανανέωση-Τροποποίηση Κωδικοποίηση περιβαλλοντικών όρων της με α.π.οικ.:1337 -30-01-2001 ΑΕΠΟ, όπως ανανεώθηκε και παρατάθηκε με την με α.π.17733-05-12-2007 Απόφαση και ανανεώθηκε-τροποποιήθηκε και παρατάθηκε με την με α.π. 5280-2523--16-05-2016 Απόφαση για το έργο- δραστηριότητα: «Υφιστάμενο Λατομείο σχιστολιθικών πλακών», στην θέση «ΧΕΙΡΟΜΥΛΟΣ» Τ.Κ. ΠΕΡΙΘΕΙΑΣ, Δ.Ε. ΘΙΝΑΛΙΩΝ, Δήμου ΚΕΡΚΥΡΑΣ, της Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ιδιοκτησίας ΜΑΡΙΝΟΥ ΚΟΝΤΑΛΙΠΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ως προς το εμβαδόν του χώρου επέμβασης σε τελική έκταση 11.129,76m^2.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Φορέας έργου
ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΟΝΤΑΛΙΠΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΞΡ3ΟΡ1Φ-Γ7Θ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
ΨΩ00ΟΡ1Φ-1Μ3
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
5280/2523
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
16/05/2016
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
3
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Δ. Κέρκυρας
Περιφέρεια
Ιονίων Νήσων
Νομαρχία
Κέρκυρας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
145493.02
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4413049.00
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
39.796200
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
19.861620
NATURA 2000
ΟΧΙ