← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
6Δ7ΔΟΡ1Υ-85Φ
Αρ. πρωτοκόλλου
2756
Ημερομηνία Καταχώρησης
11-01-21
Θέμα
Ανανέωση-Τροποποίηση και κωδικοποίηση περιβαλλοντικών όρων περιβαλλοντικών όρων εκμετάλλευσης λατομείου αδρανών υλικών 99.949,10 τ.μ. της εταιρίας «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ Α.Ε.», στη θέση «Μύτη Σεμσελή», εντός της καθορισμένης λατομικής περιοχής Τ.Κ. Ταγαράδων, Δ.Ε. Θέρμης, Δ. Θέρμης, Π.Ε. Θεσσαλονίκης.<br /> Φορέας εκμετάλλευσης: «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ Α.Ε.»
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Φορέας έργου
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ Α.Ε.
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6Δ7ΔΟΡ1Υ-85Φ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
Β436ΟΡ1Υ-74Τ
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
39
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
12/10/2012
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
4
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Θέρμης
Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας
Νομαρχία
Θεσσαλονίκης
Χ (ΕΓΣΑ 87)
418409.57
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4478043.11
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
40.451640
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
23.039570
NATURA 2000
ΟΧΙ