← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
ΨΡΖ1ΟΡ1Ι-ΓΚΝ
Αρ. πρωτοκόλλου
930
Ημερομηνία Καταχώρησης
11-01-21
Θέμα
Ανανέωση λόγω λήξης ισχύος και Τροποποίηση για την εναρμόνιση με την ισχύουσα νομοθεσία της με α.π. 11590-18-8-2005 Απόφασης Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με θέμα «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο “Κατασκευή λιμενικού Έργου πρόσδεσης Φέρρυ – μπώτς στην περιοχή Πολλωνίων, Δήμου Μήλου της ομώνυμου νήσου του Νομού Κυκλάδων” που περιλαμβάνει την κατασκευή δύο κρηπιδωμάτων μήκους 50,00μ το καθένα και θωράκιση με φυσικούς ογκόλιθους των προσχώσεων της χερσαίας ζώνης», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την με α.π. 19598-5088-19-4-2013 Απόφαση Γενικού Δ-ντη Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΑΔΑ: ΒΕΑΜΟΡ1Ι-7ΙΦ), λόγω αύξησης του βάθους θεμελίωσης των κρηπιδωμάτων (δομικό μέρος) και αύξησης του βάθους μέρους της λιμενολεκάνης κατά 2 μέτρα.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
Φορέας έργου
Δ.Λ.Τ. ΜΗΛΟΥ
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΡΖ1ΟΡ1Ι-ΓΚΝ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
ΒΕΑΜΟΡ1Ι-7ΙΦ
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
19598/5088
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
19/04/2013
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 3η - Λιμενικά έργα
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
1
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
Ομάδα 11η - Μεταφορά ενέργειας καυσίμων και χημικών ουσιών
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Μήλου
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομαρχία
Κυκλάδων
Χ (ΕΓΣΑ 87)
547278
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4068227
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
36.761220
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
24.531380
NATURA 2000
ΟΧΙ