← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
9ΟΠΠΟΡ1Υ-Β4Λ
Αρ. πρωτοκόλλου
9350
Ημερομηνία Καταχώρησης
11-01-21
Θέμα
Τροποποίηση της με Αρ. Πρ. 3914-25-06-2019 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία της δραστηριότητας «Βιομηχανία Επεξεργασίας Γάλακτος» της εταιρείας με την επωνυμία ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΒΕΕ, και Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 1902044328, η οποία είναι υφιστάμενη στο Δήμο Δέλτα, Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Φορέας έργου
ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΒΕΕ
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/9ΟΠΠΟΡ1Υ-Β4Λ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
6ΝΓΝΟΡ1Υ-4ΓΟ
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
3914
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
25/06/2019
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
15
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Δέλτα
Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας
Νομαρχία
Θεσσαλονίκης
Χ (ΕΓΣΑ 87)
397855.43
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4503926.08
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
40.682490
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
22.793030
NATURA 2000
ΟΧΙ