← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
ΩΩ9Σ4653Π8-Δ65
Αρ. πρωτοκόλλου
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/14359/717
Ημερομηνία Καταχώρησης
10-01-21
Θέμα
Τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την «Λειτουργία υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας με την επωνυμία «ΑΚΤΗ ΣΑΝΗ ΚΛΑΜΠ» 5(*) ιδιοκτησίας ΣΑΝΗ Α.Ε. στη θέση Σάνη Κασσάνδρας Χαλκιδικής» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, όσον αφορά στην κατασκευή και λειτουργία έργων ανάπλασης και προστασίας της ακτής έμπροσθεν της ξενοδοχειακής μονάδας.
Φορέας έργου
ΣΑΝΗ Α.Ε
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΩ9Σ4653Π8-Δ65/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Όχι
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
8179
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
10/11/2015
Κατηγορία Εργου
A1
Ομάδα Έργου
Ομάδα 3η - Λιμενικά έργα
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
8
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Γραμμικό έργο εντός ορίων Δήμου
Δήμος
Κασσάνδρας
Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας
Νομαρχία
Χαλκιδικής
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
440850.000000
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
443784.000000
NATURA 2000
ΝΑΙ
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
17363