← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
Ω5ΔΜΟΡ1Γ-Ψ4Λ
Αρ. πρωτοκόλλου
318
Ημερομηνία Καταχώρησης
07-01-21
Θέμα
Παράταση ισχύος – Ανανέωση όρων που έχουν επιβληθεί με την Α.Π. 117326-3378 (σχετ. 107527-3111, 105047-3052) - 24.12.2009 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων Γ.Γ.Π.Δ.Μ., όπως αυτή Τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει, για τη λειτουργία του έργου Α2-9ης ομάδας-α.α. 63 : «Υφιστάμενη Βιομηχανία επεξεργασίας ξύλου και ξηραντηρίου – εμποτιστηρίου ξύλου της εταιρείας “ΧΛΙΑΠΑΣ Α.Ε.” στο 7ο χλμ. της Ε.Ο. Κοζάνης – Λάρισας στη θέση “Αμμορυχείο” στην εκτός σχεδίου κτηματική περιοχή της Τ.Κ. Πετρανών, της Δ.Ε. Κοζάνης, του Δήμου Κοζάνης στην Περιφ. Ενότητα Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».<br /> Φορέας του έργου: «ΧΛΙΑΠΑΣ Α.Ε.» (ΠΕΤ: 1907131724)
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας
Φορέας έργου
ΧΛΙΑΠΑΣ Α.Ε.
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω5ΔΜΟΡ1Γ-Ψ4Λ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Όχι
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
117326/3378
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
24/12/2009
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
63
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Δ. Κοζάνης
Περιφέρεια
Δυτικής Μακεδονίας
Νομαρχία
Κοζάνης
Χ (ΕΓΣΑ 87)
317821.47
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4462672.39
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
40.297320
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
21.858290
NATURA 2000
ΟΧΙ
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
17359