← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
ΩΚΙΑΟΡ1Γ-ΕΒ2
Αρ. πρωτοκόλλου
289
Ημερομηνία Καταχώρησης
05-01-21
Θέμα
Τροποποίηση (2η) της υπ’αρ.38659-1882 -25-6-2014 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου εγκατεστημένης ισχύος 14,012 MWp, της εταιρίας «SE CHRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 12 Ε.Π.Ε.», στη θέση «ΜΠΕΚΡΕΒΕΝΙΚΟΣ – ΜΙΚΡΗ ΠΕΤΡΑ» της Δ.Ε. Δημητρίου Υψηλάντη, του Δήμου Κοζάνης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης», λόγω α)μεταβολής (μείωσης) εγκεκριμένου πολυγώνου, β) αλλαγή τεχνικού εξοπλισμού, γ)διαγράμματος κάλυψης, δ) μεταβολή της γραμμής διασύνδεσης Μέσης Τάσης ως προς την όδευση, το μήκος και το επίπεδο τάσης 20kV σε 30kV και ε) δυνατότητα χρήσης κινητού σπαστήρα.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας
Φορέας έργου
1. SE CHRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 12 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΚΙΑΟΡ1Γ-ΕΒ2/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
7ΕΝΗΟΡ1Γ-ΞΝ3
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
38659
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
25/06/2014
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
2
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Γραμμικό έργο εκτός ορίων Δήμου και εντός ορίων Νομού
Περιφέρεια
Δυτικής Μακεδονίας
Νομαρχία
Κοζάνης
Περιφέρεια Γραμμικού Έργου
Δυτικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Γραμμικού Έργου
Κοζάνης
NATURA 2000
ΟΧΙ