← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
ΨΗΔΟΟΡ1Κ-ΝΗΜ
Αρ. πρωτοκόλλου
87644/4437/20
Ημερομηνία Καταχώρησης
20-11-20
Θέμα
Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου: κτίριο εμπορικών καταστημάτων με χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων στο Ο.Τ.124-75 της 4ης Δημοτικής Ενότητας του Δήμου Αθηναίων
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
Φορέας έργου
HIGR Μονοπρόσωπη Α.Ε.
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΗΔΟΟΡ1Κ-ΝΗΜ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Νέα άδεια
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
23
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Αθηναίων
Περιφέρεια
Αττικής
Νομαρχία
Αθηνών
Χ (ΕΓΣΑ 87)
473744.662
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4205596.904
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
38.000250
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
23.702660
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
16197