← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
6ΜΔΖΟΡ1Θ-ΩΩΩ
Αρ. πρωτοκόλλου
3918
Ημερομηνία Καταχώρησης
20-11-20
Θέμα
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του σταθμού επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής της εταιρείας DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε. με κωδική ονομασία «ΛΙΒΑΔΙΑ 3006105», σε θέση πλησίον του οικισμού Ζωνιανά, Δήμου Μυλοποτάμου, Π.Ε. Ρεθύμνου, Περιφέρειας Κρήτης
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Φορέας έργου
DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΜΔΖΟΡ1Θ-ΩΩΩ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Νέα άδεια
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 12η - Ειδικά έργα και δραστηριότητες
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
3
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Μυλοποτάμου
Περιφέρεια
Κρήτης
Νομαρχία
Ρεθύμνης
Χ (ΕΓΣΑ 87)
574605.77
Υ (ΕΓΣΑ 87)
3906036.44
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
35.297320
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
24.822200
NATURA 2000
ΝΑΙ
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
16193