← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
ΨΘΤΝΟΡ1Ι-ΓΦΕ
Αρ. πρωτοκόλλου
οικ. 53904
Ημερομηνία Καταχώρησης
20-11-20
Θέμα
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου κατασκευής και λειτουργίας του οδικού δικτύου Χώρα – Κιόνια – Αγ. Μαρίνα Δήμου Τήνου ν. Τήνου Νομού Κυκλάδων - «Μελέτη οδικού δικτύου Χώρα – Κιόνια – Αγ. Μαρίνα Δήμου Τήνου ν. Τήνου Νομού Κυκλάδων»
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
Φορέας έργου
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΘΤΝΟΡ1Ι-ΓΦΕ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Νέα άδεια
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
6
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Γραμμικό έργο εντός ορίων Δήμου
Δήμος
Τήνου
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομαρχία
Κυκλάδων
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
37.550480
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
25.145120
NATURA 2000
ΟΧΙ
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
16189