← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
Ψ4ΣΡΟΡ1Κ-09Γ
Αρ. πρωτοκόλλου
85939/3860/19
Ημερομηνία Καταχώρησης
19-11-20
Θέμα
Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Φ5248-3608-ΠΕΡΙΒ.9.-11-11-9-12 Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, του Γενικού Γραμματέα της Α.Δ.Α., του έργου : Εργοστάσιο παραγωγής φαρμάκων και συμπληρωμάτων διατροφής ως προς το μέγεθος της δραστηριότητος και την προσθήκη δραστηριότητος που αφορά στην παραγωγή νέων προϊόντων και συγκεκριμένα ιατροτεχνολογικών παρασκευασμάτων και καλλυντικών της εταιρείας με την Επωνυμία “ΚΛΕΒΑ Α.Φ.Β.Ε.Ε” που βρίσκεται επί της Λεωφ. Πάρνηθος αρ. 189, στο Δήμο Αχαρνών Ν. Αττικής.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
Φορέας έργου
ΚΛΕΒΑ Α.Φ.Β.Ε.Ε
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ψ4ΣΡΟΡ1Κ-09Γ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
Β4Θ9ΟΡ1Κ-26Ω
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
Φ5248/3608/ΠΕΡΙΒ.9/11
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
11/09/2012
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
97
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Αχαρνών
Περιφέρεια
Αττικής
Νομαρχία
Ανατολικής Αττικής
Χ (ΕΓΣΑ 87)
476823.83
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4216331.80
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
38.097090
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
23.737380