← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
ΩΜΞΝΟΡ1Θ-ΦΝΜ
Αρ. πρωτοκόλλου
2371
Ημερομηνία Καταχώρησης
18-11-20
Θέμα
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το υφιστάμενο ξενοδοχείο με την επωνυμία<br /> ¨Vritomartis Resort ¨ δυναμικότητας 161 κλινών κατηγορίας 3 αστέρων με συνοδό έργο<br /> Φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος έως 79,5kW στη θέση Άγιος Χαράλαμπος Δ Δ Χώρας Σφακίων ,Δ.<br /> Σφακίων ΠΕ Χανίων, ιδιοκτησίας ΝΤΟΥΡΟΥΝΤΟΥΣ ΞΤΕΕ ΑΕ»
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Φορέας έργου
ΝΤΟΥΡΟΥΝΤΟΥΣ ΞΤΕΕ.ΑΕ
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΜΞΝΟΡ1Θ-ΦΝΜ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Νέα άδεια
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
2
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Σφακίων
Περιφέρεια
Κρήτης
Νομαρχία
Χανίων
Χ (ΕΓΣΑ 87)
513376.73
Υ (ΕΓΣΑ 87)
3894517.98
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
35.196160
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
24.148590
NATURA 2000
ΝΑΙ
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
16173