← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
6Ζ0ΦΟΡ1Θ-ΞΟΗ
Αρ. πρωτοκόλλου
3326
Ημερομηνία Καταχώρησης
17-11-20
Θέμα
Τροποποίηση της με αρ πρωτ 4252-19-07-02-2020 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών<br /> Όρων του υφιστάμενου Ξενοδοχείου «CANDIA MARIS RESORT&SPA CRETE»<br /> κατηγορίας 5 αστέρων δυναμικότητας 664 κλινών - Κέντρο Θαλασσοθεραπείας στη θέση<br /> Αμμουδάρα Δ. Μαλεβiζίου Π.Ε Ηρακλείου ιδιοκτησίας CANDIA MARIS AE
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Φορέας έργου
CANDIA MARIS AE
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6Ζ0ΦΟΡ1Θ-ΞΟΗ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
Ω9Ο3ΟΡ1Θ-77Μ
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
4252/19
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
07/02/2020
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
2
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Μαλεβιζίου
Περιφέρεια
Κρήτης
Νομαρχία
Ηρακλείου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
598533.160
Υ (ΕΓΣΑ 87)
3910498.254
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
35.335470
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
25.085860
NATURA 2000
ΟΧΙ