← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
ΩΧΛΨΟΡ1Φ-Ο3Π
Αρ. πρωτοκόλλου
206419
Ημερομηνία Καταχώρησης
17-11-20
Θέμα
Τροποποίηση της 80994-2172-25-01-2016 ΑΕΠΟ (Ορθή επανάληψη 06-07-2016) Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων πλωτής μονάδας εκτροφής Θαλάσσιων Μεσογειακών Ιχθύων, σε θαλάσσια έκταση 50,1 στρεμμάτων στη θέση “Καλαμάκι”, του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, της εταιρίας «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.».
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Φορέας έργου
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΧΛΨΟΡ1Φ-Ο3Π/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
ΨΚΕ1ΟΡ1Φ-22Ξ
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
80994/2172/15
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
25/01/2016
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 8η - Υδατοκαλλιέργειες
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
2
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Νότιας Κυνουρίας
Περιφέρεια
Πελοποννήσου
Νομαρχία
Αρκαδίας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
407140.116
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4106244.781
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
37.100520
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
22.956680
NATURA 2000
ΟΧΙ