← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
ΩΜΡ0ΟΡ1Φ-5ΝΥ
Αρ. πρωτοκόλλου
130533
Ημερομηνία Καταχώρησης
16-11-20
Θέμα
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 16,95ΜW της εταιρείας «CNI ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΣΟΥΚΚΑ Α.Ε.» στη θέση “Τσούκκα - Ελατιάς” της Δ.Ε. Γερονθρών, του Δήμου Ευρώτα, της Π.Ε. Λακωνίας και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού σε έκταση που υπάγεται τόσο εντός ορίων της Δ.Ε. Γερονθρών, του Δήμου Ευρώτα, της Π.Ε. Λακωνίας όσο και εντός ορίων των Δ.Ε. Κοσμά και Λεωνιδίου, του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, της Π.Ε. Αρκαδίας
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Φορέας έργου
CNI ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΣΟΥΚΚΑ Α.Ε
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΜΡ0ΟΡ1Φ-5ΝΥ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Νέα άδεια
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
1
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Ευρώτα
Περιφέρεια
Πελοποννήσου
Νομαρχία
Λακωνίας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
390071.207
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4098186.137
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
37.026050
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
22.765800
NATURA 2000
ΟΧΙ
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
16151