← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
ΩΣ76ΟΡ10-0ΜΞ
Αρ. πρωτοκόλλου
213422
Ημερομηνία Καταχώρησης
16-11-20
Θέμα
Τροποποίηση και ανανέωση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2077-116833-31-05-2016 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) κομβικού σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδικό θέσης ‘‘1406270-ΣΚΟΠΕΛΟΣ-Χ’’ της COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (από κοινού χρήση με τις εταιρείες INMARSAT και DIGEA), που βρίσκεται στη θέση ‘‘Παλούκι’’ Σκοπέλου, στο Δήμο Σκοπέλου της Π.Ε. Σποράδων, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
Φορέας έργου
COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΣ76ΟΡ10-0ΜΞ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
7ΩΤΨΟΡ10-ΞΥΩ
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
2077/116833 ΠΕ 2015
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
31/05/2016
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 12η - Ειδικά έργα και δραστηριότητες
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
5
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Σκοπέλου
Περιφέρεια
Θεσσαλίας
Νομαρχία
Μαγνησίας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
479044.49
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4328229.24
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
39.105540
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
23.759370
NATURA 2000
ΝΑΙ