← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
9ΨΡ1ΟΡ1Ι-2ΟΗ
Αρ. πρωτοκόλλου
52713
Ημερομηνία Καταχώρησης
16-11-20
Θέμα
Τροποποίηση λόγω προσθήκης της δραστηριότητας «Μονάδα Ανακύκλωσης Στερεών & Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές & Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), και παράταση ισχύος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, της με αρ. πρωτ. 57546-17-10-2019 Απόφασης του Συντονιστή Α.Δ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την λειτουργία μονάδας παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις σε γήπεδο έκτασης 4.266,25 τ.μ. στη θέση ‘ΠΑΤΕΛΑ’ Τ.Κ. Πανόρμου, Δήμου Τήνου, Νήσου Τήνου, Π.Ε. Τήνου, Νομού Κυκλάδων, από την εταιρία «ΒΙΔΑΛΗΣ ΜΠΕΤΟΝ ΑΒΕΕ».
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
Φορέας έργου
ΒΙΔΑΛΗΣ ΜΠΕΤΟΝ ΑΒΕΕ
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/9ΨΡ1ΟΡ1Ι-2ΟΗ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
ΨΥΧΝΟΡ1Ι-Ε2Ο
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
57546
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
17/10/2019
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
16
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Τήνου
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομαρχία
Κυκλάδων
Χ (ΕΓΣΑ 87)
591553
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4165026
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
37.630380
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
25.039270
NATURA 2000
ΟΧΙ