← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
6ΛΜΦΟΡ1Κ-Λ44
Αρ. πρωτοκόλλου
81408/4144
Ημερομηνία Καταχώρησης
13-11-20
Θέμα
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την ίδρυση Logistics Village (συγκρότημα τριών ισόγειων κτιρίων αποθηκών με γραφεία σε ισόγειο και όροφο) της εταιρίας Tenberco A.E. στη θέση Λέκκα ή Κούντουρα Δήμου Ελευσίνας Π.Ε. Δυτικής Αττικής.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
Φορέας έργου
Tenberco A.E.
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΛΜΦΟΡ1Κ-Λ44/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Νέα άδεια
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
229
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Ελευσίνας
Περιφέρεια
Αττικής
Νομαρχία
Δυτικής Αττικής
Χ (ΕΓΣΑ 87)
460419.887
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4216017.759
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
38.093690
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
23.550320
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
16123