← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
ΩΓ6Π4653Π8-ΧΣΒ
Αρ. πρωτοκόλλου
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/104956/6850
Ημερομηνία Καταχώρησης
13-11-20
Θέμα
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 144233-9-9-2009 ΚΥΑ, όπως παρατάθηκε με το υπ’ αριθ. 167200-4-4-2013 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του ΥΠΕΚΑ και τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 31462-10-7-2017 Απόφαση της Γενικής Διευθύντριας Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ και την υπ’ αριθ. 68267-4107-5-08-2020 Απόφαση του Γενικού Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ (εφεξής όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) για το έργο: Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση λυμάτων των περιοχών Κορωπίου - Παιανίας του Νομού Αττικής, προκειμένου να συμπεριληφθούν τα έργα Αποχέτευσης Οικισμών Νότιας Παλλήνης (περιοχές Κάντζας – Λεονταρίου, Κάτω Μπαλάνας, Λουτρού, Εργατικών Κατοικιών, σχολείων, κτήματος Καμπά και Βιομηχανικού Πάρκου Λουτρού).
Φορέας έργου
ΕΥΔΑΠ ΑΕ
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΓ6Π4653Π8-ΧΣΒ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
ΨΘ3Κ4653Π8-ΟΕΟ
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
68267
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
05/08/2000
Κατηγορία Εργου
A1
Ομάδα Έργου
Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
19
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΝΑΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Γραμμικό έργο εκτός ορίων Νομού και εντός ορίων Περιφέρειας
Περιφέρεια
Αττικής
Νομαρχία
Σε περισσοτερους από έναν Νομούς
Περιφέρεια Γραμμικού Έργου
Αττικής
NATURA 2000
ΝΑΙ