← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
6Σ55ΟΡ1Ι-0ΘΜ
Αρ. πρωτοκόλλου
51964
Ημερομηνία Καταχώρησης
13-11-20
Θέμα
Ανανέωση – Τροποποίηση περιβαλλοντικής αδειοδότησης και Έγκριση νέων Περιβαλλοντικών όρων για την λειτουργία του έργου: «Υφιστάμενη Ξενοδοχειακή Μονάδα Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων με Διακριτικό Τίτλο «Στέλλα», 3 Αστέρων, τελικής Δυναμικότητας 179 κλινών, εντός της ΚΜ 514Β Γαιών Λίνδου εμβαδού κατά τίτλο 19272,00 m2 στην περιοχή "Πεύκοι". ΔΚ Λίνδου της ομώνυμης Δ.Ε., Δήμου Ρόδου, ΠΕ Ρόδου, Π.Ν.Α., φερόμενης ιδιοκτησίας της «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ» με ενσωμάτωση στους όρους του σχεδιασμού και λειτουργίας επαναχρησιμοποίησης υγρών αποβλήτων, (έκδοση «ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ» κατά την ισχύουσα κείμενη νομοθεσία (άρθρ. 12 Ν.4014-2011 ως ισχύει) της Άδειας Επαναχρησιμοποίησης Επεξεργασμένων Υγρών Αποβλήτων»
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
Φορέας έργου
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6Σ55ΟΡ1Ι-0ΘΜ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Νέα άδεια
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
2
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Χ (ΕΓΣΑ 87)
864955.52
Υ (ΕΓΣΑ 87)
3999727.74
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
36.076230
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
28.053830
NATURA 2000
ΟΧΙ
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
16107