← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
683ΧΟΡ1Υ-Β6Ο
Αρ. πρωτοκόλλου
3309
Ημερομηνία Καταχώρησης
23-10-20
Θέμα
Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ανανέωση και επικαιροποίηση προηγούμενων Α.Ε.Π.Ο) του υφιστάμενου έργου: «Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 0,78MW της εταιρείας «ΑΓΓΙΤΗΣ Α.Ε.», στη θέση «ΑΣΩΜΑ» του αγροκτήματος Προσοτσάνης, Δήμου Προσοτσάνης, Π.Ε. Δράμας».
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Φορέας έργου
ΑΓΓΙΤΗΣ Α.Ε.
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/683ΧΟΡ1Υ-Β6Ο/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Όχι
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
2991
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
12/07/2006
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
8
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Προσοτσάνης
Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Νομαρχία
Δράμας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
494688
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4558213
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
41.177820
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
23.938450
NATURA 2000
ΟΧΙ
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
15646