← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
64ΛΓΟΡ1Υ-ΤΣΟ
Αρ. πρωτοκόλλου
3139/Φ 27.113
Ημερομηνία Καταχώρησης
23-10-20
Θέμα
Τροποποίηση, ως προς το Κεφ. 4.8 «Χρηματικές εγγυήσεις», της υπ’ αριθ. 3611-Φ 27.113-23-10-2019 (ΑΔΑ: 690ΗΟΡ1Υ-1ΡΩ) Απόφασης του Συντονιστή Α.Δ.Μ.Θ. λατομικού χώρου βιομηχανικών ορυκτών (ζεόλιθου) 98.744,81 τ.μ στη θέση «Παλαιοχώραφον», στην περιοχή Τ.Κ. Πετρωτών, Δήμου Τριγώνου, Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, από την εταιρεία «GEOVET – N. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» (ΠΕΤ 2010389324 ).
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Φορέας έργου
GEOVET-Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ 64ΛΓΟΡ1Υ-ΤΣΟ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
690ΗΟΡ1Υ-1ΡΩ
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
3611/Φ 27.113
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
23/10/2019
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
3
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Ορεστιάδας
Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Νομαρχία
Έβρου
NATURA 2000
ΟΧΙ