← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
ΩΜΧ6ΟΡ1Υ-Ξ1Α
Αρ. πρωτοκόλλου
2789/Φ 2621
Ημερομηνία Καταχώρησης
23-10-20
Θέμα
Τροποποίηση, ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά των βαθμίδων εκμετάλλευσης και απόθεσης στείρων καθώς και του κόστους αποκατάστασης, της υπ’ αριθ. 1563-Φ 2621-07-07-2020 (ΑΔΑ: ΨΙ3ΞΟΡ1Υ-ΚΞΡ) Απόφασης της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Γενικής Δ-νσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής Α.Δ.Μ.Θ. για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου μαρμάρων εκτάσεως 45.838,00 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «Στεγνό», Τ.Κ. Μακρυχωρίου, Δήμου Δήμου Νέστου, Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, από την εταιρεία “ΑΦΟΙ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ Α.Β.Ε.Ε.”» (ΠΕΤ : 1906109820).
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Φορέας έργου
ΑΦΟΙ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ΑΒΕΕ
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΜΧ6ΟΡ1Υ-Ξ1Α/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
ΨΙ3ΞΟΡ1Υ-ΚΞΡ
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
1563/Φ 2621
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
07/07/2020
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
3
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Νέστου
Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Νομαρχία
Καβάλας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
553500.7516
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4547106.7236
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
41.076020
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
24.638650
NATURA 2000
ΟΧΙ