← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
96Ω6ΟΡ1Θ-Ν5Ω
Αρ. πρωτοκόλλου
3832
Ημερομηνία Καταχώρησης
22-10-20
Θέμα
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) (τροποποίηση-αντικατάσταση της αρ. πρωτ.8299-2012 ΑΕΠΟ) για το υφιστάμενο λατομείο αδρανών υλικών εντός λατομικής περιοχής στην θέση “Καμμένο Λακκούδι-Ρογδιό” Τ. Κ Ασκύφου Δήμου Σφακίων Π.Ε Χανίων Περιφέρειας Κρήτης, όπως αυτό τροποποιείται με την αύξηση έκτασης του λατομικού χώρου και την προσθήκη νέων δραστηριοτήτων (μονάδας σκυροδέματος, μονάδας διαχείρισης ΑΕΚΚ, μονάδας παραγωγής προϊόντων τσιμέντου, μονάδας παραγωγής ασβεστοπολτού, γραμμής συσκευασίας αδρανών & ιδιωτικό πρατήριο υγρών καυσίμων), απο την επιχείριση με την επωνυμία “ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΠΕΤΟΝ ΚΥΔΩΝ ΑΕ”.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Φορέας έργου
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΠΕΤΟΝ ΚΥΔΩΝ ΑΕ
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/96Ω6ΟΡ1Θ-Ν5Ω/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
ΒΟΝ5ΟΡ1Θ-ΟΙΟ
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
8299
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
12/01/2012
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
4
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Σφακίων
Περιφέρεια
Κρήτης
Νομαρχία
Χανίων
Χ (ΕΓΣΑ 87)
517622
Υ (ΕΓΣΑ 87)
3906818
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
35.307000
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
24.195490
NATURA 2000
ΟΧΙ