← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
Ω2ΠΟΟΡ1Υ-ΟΔ1
Αρ. πρωτοκόλλου
7084
Ημερομηνία Καταχώρησης
22-10-20
Θέμα
Ανανέωση-Τροποποίηση και κωδικοποίηση περιβαλλοντικών όρων για την εκμετάλλευση υφιστάμενου λατομείου αδρανών υλικών δημοτικής έκτασης 192,16 στρ. (κωδ. «ΔΡΥΜΟΣ Ι») εντός καθορισμένης λατομικής περιοχής στη θέση «Ντεβέ Καράν Ι», Δ.Κ. Δρυμού, Δ.Ε. Μυγδονίας, Δ. Ωραιοκάστρου, Π.Ε. Θεσσαλονίκης
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Φορέας έργου
ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω2ΠΟΟΡ1Υ-ΟΔ1/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
6ΣΘΦΟΡ1Υ-0ΛΟ
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
4681
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
12/07/2016
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
4
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Ωραιοκάστρου
Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας
Νομαρχία
Θεσσαλονίκης
Χ (ΕΓΣΑ 87)
412821.23
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4518809.67
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
40.818270
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
22.968030
NATURA 2000
ΟΧΙ