← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
6ΟΗΣΟΡ1Υ-ΩΛΛ
Αρ. πρωτοκόλλου
7274
Ημερομηνία Καταχώρησης
22-10-20
Θέμα
Τροποποίηση των Περιβαλλοντικών Όρων που έχουν επιβληθεί με την με αριθμ. πρωτ. οικ.197941-02-05-2012 (Α.Δ.Α.: Β49Ψ0-ΩΥΗ) Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για την Ανανέωση, Τροποποίηση και Κωδικοποίηση των Περιβαλλοντικών Όρων του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Δήμου Αλμωπίας ΠΕ Πέλλας (πρώην 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Πέλλας) ΠΚΜ (ΠΕΤ: 2008352425).
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Φορέας έργου
Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ/ΚΜ)
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΟΗΣΟΡ1Υ-ΩΛΛ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
Β49Ψ0-ΩΥΗ
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
197941
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
02/05/2012
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
14
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΝΑΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Αλμωπίας
Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας
Νομαρχία
Πέλλης
Υ (ΕΓΣΑ 87)
343140
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
4531802
NATURA 2000
ΝΑΙ