← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
6Ψ434653Π8-Λ1Κ
Αρ. πρωτοκόλλου
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/92059/6030
Ημερομηνία Καταχώρησης
21-10-20
Θέμα
Τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί με την Α.Π. ΕΥΠΕ οικ. 172267-22-4-2014 (ΑΔΑ : ΒΙ0Ρ0-Β4Α) «Ανανέωση, τροποποίηση και κωδικοποίηση των περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί με την ΥΑ 195178-12-1-2012 όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για τις δραστηριότητες της βιομηχανίας διαχείρισης και αξιοποίησης βιομηχανικών αποβλήτων της εταιρείας “POLYECO A.E.” που είναι εγκατεστημένη στο 16ο χλμ της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, στο Δήμο Ασπροπύργου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής», όπως έχει τροποποιηθεί με την Α.Π. ΔΙΠΑ οικ. 31553-22-6-2016 Απόφαση Γενικής Δ-ντριας Περιβαλλοντικής Πολιτικής και ισχύει.
Φορέας έργου
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6Ψ434653Π8-Λ1Κ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
ΒΙ0Ρ0-Β4Α
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
172267
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
22/04/2014
Κατηγορία Εργου
A1
Ομάδα Έργου
Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
1
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΝΑΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΝΑΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Ασπροπύργου
Περιφέρεια
Αττικής
Νομαρχία
Δυτικής Αττικής
Χ (ΕΓΣΑ 87)
464576.31
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4209304.17
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
38.033350
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
23.598050
NATURA 2000
ΟΧΙ