← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
9ΨΣΙΟΡ1Κ-ΞΚΥ
Αρ. πρωτοκόλλου
66230/3522
Ημερομηνία Καταχώρησης
20-10-20
Θέμα
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου: Μονάδα παραγωγής φαρμακευτικών σκευασμάτων, ιατροτεχνολογικών προϊόντων και συμπληρωμάτων διατροφής ανθρώπινης χρήσης και διενέργειας ελέγχων σε παραγόμενα ή υπό έρευνα φαρμακευτικά σκευάσματα της εταιρείας «PHARMAZAC AE», που βρίσκεται επί της οδού Ναούσης 31 στον Βοτανικό, Ν. Αττικής (ΠΕΤ: 1908154220).
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
Φορέας έργου
PHARMAZAC AE
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/9ΨΣΙΟΡ1Κ-ΞΚΥ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Νέα άδεια
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
99
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Αθηναίων
Περιφέρεια
Αττικής
Νομαρχία
Αθηνών
Χ (ΕΓΣΑ 87)
474294.65
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4203913.00
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
37.985090
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
23.708980
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
15525