← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
65ΙΙΟΡ1Γ-ΠΞ0
Αρ. πρωτοκόλλου
133678
Ημερομηνία Καταχώρησης
20-10-20
Θέμα
Τροποποίηση (2η) της υπ. αρ. 38646-18742013-23-07-2014 (ΑΔΑ: 76Σ4ΟΡ1Γ-ΦΕ2) Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει) του έργου Α2-10ης Ομάδας: «Εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου εγκατεστημένης ισχύος 14,016 MWp και του συνοδού έργου Υποσταθμού ανύψωσης τάσης (Υποσταθμός 20-150KV), στη θέση «ΜΠΕΚΡΕΒΕΝΙΚΟΣ – ΜΙΚΡΗ ΠΕΤΡΑ» της Δ.Ε. Δημητρίου Υψηλάντη του Δήμου Κοζάνης, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας», λόγω αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών (Φ-Β πάνελ & αντιστροφείς ισχύος), αλλαγής βασικού εξοπλισμού του Υ-Σ (από 20 kV σε 33 kV), μικρή μετατόπιση 2 πυλώνων ΥΤ & μικρή αλλαγή της οδοποιίας πρόσβασης στον Υ-Σ (εντός αδειοδοτημένων πολυγώνων), καθώς και εγκατάσταση εργοταξίου και κινητής μονάδας παραγωγής σκυροδέματος, εντός του αδειοδοτημένου πολυγώνου του έργου. Φορέας του έργου είναι η εταιρεία: «SE CHRONUS 14 ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε.Π.Ε.».
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας
Φορέας έργου
SE CHRONUS 14 ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε.Π.Ε.
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/65ΙΙΟΡ1Γ-ΠΞ0/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
76Σ4ΟΡ1Γ-ΦΕ2
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
38646/1874
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
23/07/2014
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
2
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
Ομάδα 11η - Μεταφορά ενέργειας καυσίμων και χημικών ουσιών
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Δ. Κοζάνης
Περιφέρεια
Δυτικής Μακεδονίας
Νομαρχία
Κοζάνης
Χ (ΕΓΣΑ 87)
301800.67
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4476124.45
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
40.414770
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
21.665760
NATURA 2000
ΟΧΙ