← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
90Β2ΟΡ1Υ-ΔΝΡ
Αρ. πρωτοκόλλου
7186
Ημερομηνία Καταχώρησης
20-10-20
Θέμα
«Τροποποίηση-Ανανέωση της με αριθ. πρωτ. 5835-03.10.2013 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Λειτουργία πέντε (5) υφιστάμενων υδρευτικών γεωτρήσεων» στο Τ.Δ. Ασβεστοχωρίου, του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη, ΠΕ Θεσσαλονίκης (ΠΕΤ.: 1912234323).
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Φορέας έργου
ΔΕΥΑ Πυλαίας Χορτιάτη
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ 90Β2ΟΡ1Υ-ΔΝΡ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
ΒΛΛΨΟΡ1Υ-ΛΕΕ
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
5835
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
03/10/2013
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
6
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Πυλαίας - Χορτιάτη
Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας
Νομαρχία
Θεσσαλονίκης
Χ (ΕΓΣΑ 87)
416364
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4500295
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
40.651870
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
23.012510
NATURA 2000
ΟΧΙ