← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
6ΠΨΟΟΡ1Υ-0ΧΛ
Αρ. πρωτοκόλλου
7621
Ημερομηνία Καταχώρησης
20-10-20
Θέμα
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για εσωτερικές διαρρυθμίσεις- εξωτερικές διαμορφώσεις και επαναλειτουργία ξενοδοχειακής μονάδας κλασικού τύπου (5*), δυναμικότητας 150 κλινών, φερόμενης ιδιοκτησίας «MOUNT ATHOS RESORT A.E.»σε έκταση 20.794,06 τ.μ., με Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) : 1912233127,στην εκτός σχεδίου περιοχή Ιερισσού Δ.Ε.Σταγείρων- Ακάνθου Δ. Αριστοτέλη Π.Ε. Χαλκιδικής, ΠΚΜ.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Φορέας έργου
MOUNT ATHOS Α.Ε.
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΠΨΟΟΡ1Υ-0ΧΛ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Νέα άδεια
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
2
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Αριστοτέλη
Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας
Νομαρχία
Χαλκιδικής
Χ (ΕΓΣΑ 87)
490908.158
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4471080.322
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
40.392850
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
23.894630
NATURA 2000
ΟΧΙ
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
15478