← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
Ψ2Κ9ΟΡ1Φ-ΔΥ3
Αρ. πρωτοκόλλου
163786
Ημερομηνία Καταχώρησης
19-10-20
Θέμα
Τροποποίηση της υπ’ αριθμόν 3063-2012 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων υφισταμένου πυρηνελαιουργείου ιδιοκτησίας της «Κ. Χατζέλης Α.Ε.» δυναμικότητας επεξεργασίας 680 ton-ημέρα ελαιοπυρήνα και υφιστάμενης γεώτρησης που εδρεύει στη θέση 7ο km Ε.Ο. Σπάρτης – Γυθείου, Δήμου Σπάρτης, Π.Ε. Λακωνίας, όπως ισχύει.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Φορέας έργου
Κ. ΧΑΤΖΕΛΗΣ Α.Ε.
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ψ2Κ9ΟΡ1Φ-ΔΥ3/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
9ΘΥ4ΟΡ1Φ-Η1Ρ
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
109186
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
17/05/2019
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
13
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Σπάρτης
Περιφέρεια
Πελοποννήσου
Νομαρχία
Λακωνίας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
362017.12
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4096919.48
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
37.010940
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
22.450730
NATURA 2000
ΟΧΙ