← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
Ω1Α8ΟΡ1Υ-ΣΨΓ
Αρ. πρωτοκόλλου
7188
Ημερομηνία Καταχώρησης
16-10-20
Θέμα
Ανανέωση-Τροποποίηση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: “Εκτέλεση ερευνητικού γεωτρητικού προγράμματος γεωθερμικών γεωτρήσεων της Ε.Α.Γ.Μ.Ε., στην περιοχή Θερμοπηγής – Χαρωπού του Δ. Σιντικής της Π.Ε. Σερρών, στο πλαίσιο του υποέργου GEOTHERM, του έργου ΟΠΥΓΕΚ (ΕΣΠΑ 2014 - 2020)”.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Φορέας έργου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.)
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω1Α8ΟΡ1Υ-ΣΨΓ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
77ΚΓΟΡ1Υ-4ΝΥ
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
4961
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
04/07/2016
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
8
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Σιντικής
Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας
Νομαρχία
Σερρών
Χ (ΕΓΣΑ 87)
447330.00
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4571000.00
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
41.291310
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
23.372750
NATURA 2000
ΝΑΙ