← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
6ΔΨ3ΟΡ1Υ-ΤΤ6
Αρ. πρωτοκόλλου
7224
Ημερομηνία Καταχώρησης
15-10-20
Θέμα
2η Τροποποίηση των Περιβαλλοντικών Όρων που έχουν επιβληθεί με την αριθμ. πρωτ. 8758-28-11-2019 (ΑΔΑ: 6ΣΧΕΟΡ1Υ-Δ0Μ) Απόφαση Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Γ.Δ. ΑΔΜ-Θ της υφιστάμενης μονάδας διαχείρισης στερεών αποβλήτων της εταιρίας «ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΤΣΙΑΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.», που εδρεύει στα αγρ-χια 255 & 256 Ν. Ευκαρπίας (7ο χλμ Θεσ-νίκης-Λαγκαδά), Δ. Παύλου Μελά, Π.Ε. Θεσσαλονίκης.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Φορέας έργου
ΚΑΡΑΤΣΙΑΛΗ ΑΦΟΙ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ 6ΔΨ3ΟΡ1Υ-ΤΤ6/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
6ΣΧΕΟΡ1Υ-Δ0Μ
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
8758
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
28/11/2019
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
9
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Παύλου Μελά
Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας
Νομαρχία
Θεσσαλονίκης
Χ (ΕΓΣΑ 87)
411160.60
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4506505.46
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
40.707270
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
22.950090
NATURA 2000
ΟΧΙ