← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
ΩΕ8ΦΟΡ1Υ-4ΛΞ
Αρ. πρωτοκόλλου
3308
Ημερομηνία Καταχώρησης
14-10-20
Θέμα
Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του υφιστάμενου έργου: «Κομβικός σταθμός κινητής τηλεφωνίας, της εταιρείας VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ A.E.E.T., με κωδική ονομασία «ΔΡΑΜΑ - 1000186», που είναι εγκατεστημένος στη θέση «ΛΟΦΟΣ ΚΟΡΥΛΟΒΟΥ», Δήμου Δράμας, Π.Ε. Δράμας» στον οποίο γίνεται από κοινού χρήση κατασκευής με την εταιρεία WIND HELLAS A.E.B.E..
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Φορέας έργου
VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ A.E.E.T.
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΕ8ΦΟΡ1Υ-4ΛΞ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Νέα άδεια
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 12η - Ειδικά έργα και δραστηριότητες
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
5
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Δ. Δράμας
Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Νομαρχία
Δράμας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
513849.312
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4557002.954
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
41.166810
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
24.166870
NATURA 2000
ΟΧΙ
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
15394