← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
ΩΗΘ3ΟΡ1Υ-7ΧΤ
Αρ. πρωτοκόλλου
3287
Ημερομηνία Καταχώρησης
14-10-20
Θέμα
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων και του Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (Ανανέωση - τροποποίηση και αναδιατύπωση ως προς την επιβολή πρόσθετων όρων με την έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων, την ένταξη της λατομικής έκτασης στο Δικτυο NATURA 2000, την επωνυμία της εταιρείας και την ενσωμάτωση της άδειας έγκρισης επέμβασης) για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων εκτάσεως 47.920 τ.μ. στη θέση «Τρεις Γκρεμοί», Τ.Κ. Λιμένα, Δήμου Θάσου, Περιφερειακής Ενότητας Θάσου, από την εταιρεία «ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Σ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΑΒΕΕ».
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Φορέας έργου
ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Σ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΑΒΕΕ
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΗΘ3ΟΡ1Υ-7ΧΤ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Όχι
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
25652/2363
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
11/05/2010
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
3
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Θάσου
Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Νομαρχία
Καβάλας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
557891.1929
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4510058.2529
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
40.742000
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
24.687450
NATURA 2000
ΝΑΙ
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
15368