← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
ΩΔΗΑ4653Π8-ΥΞΠ
Αρ. πρωτοκόλλου
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/94156/6181
Ημερομηνία Καταχώρησης
13-10-20
Θέμα
Aπόφαση Ανανέωσης-Τροποποίησης της υπ’ αρ. πρωτ. 146393-3.06.2008 ΑΕΠΟ του διυλιστηρίου “ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (Β.Ε.Ε.)” της εταιρείας “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.”, που λειτουργεί στο 27ο χλμ της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου, στην Ελευσίνα του Ν. Αττικής, λόγω εκσυγχρονισμού καθώς και αναδιατύπωση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων αυτής
Φορέας έργου
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (ΒΕΕ) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 27ο ΧΛΜ.ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ,ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΚΟΡΙΝΘΟΥ(ΠΕΟΑΚ),ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΔΗΑ4653Π8-ΥΞΠ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
7ΑΨ94653Π8-ΧΗΤ
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
1021
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
16/01/2018
Κατηγορία Εργου
A1
Ομάδα Έργου
Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
84
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΝΑΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΝΑΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΝΑΙ
Seveso
Seveso - Upper tier
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΝΑΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΝΑΙ
Ένταξη στο EMAS
ΝΑΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Ελευσίνας
Περιφέρεια
Αττικής
Νομαρχία
Δυτικής Αττικής
Χ (ΕΓΣΑ 87)
456672.28
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4210413.43
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
38.043010
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
23.507920
NATURA 2000
ΟΧΙ