← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
ΩΨΓ0ΟΡ1Ι-Ν56
Αρ. πρωτοκόλλου
46269
Ημερομηνία Καταχώρησης
13-10-20
Θέμα
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία υφιστάμενης τουριστικής μονάδας ξενοδοχείου κλασικού τύπου, κατηγορίας 3*, δυναμικότητας 156 κλινών με την επωνυμία "ΜΙΚΡΗ ΒΙΓΛΑ", ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία "ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ- BUNGALOWS ΜΙΚΡΗ ΒΙΓΛΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με τον διακριτικό τίτλο "ΜΙΚΡΗ ΒΙΓΛΑ Α.Ε.", στη θέση Μικρή Βίγλα, Δ.Δ. Σαγκριού, Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Νήσου Νάξου, Π.Ε. Κυκλάδων, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΠΕΤ 2002253025)
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
Φορέας έργου
ΜΙΚΡΗ ΒΙΓΛΑ Α.Ε.
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΨΓ0ΟΡ1Ι-Ν56/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Νέα άδεια
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
2
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Νάξου & Μικρών Κυκλάδων
Χ (ΕΓΣΑ 87)
621770
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4098348
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
37.026010
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
25.370680
NATURA 2000
ΝΑΙ
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
15346