← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
6Ζ8ΣΟΡ1Υ-ΚΙ1
Αρ. πρωτοκόλλου
2636
Ημερομηνία Καταχώρησης
13-10-20
Θέμα
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων (Επαναδιατύπωση και Τροποποίηση περιβαλλοντικά αδειοδοτημένης δραστηριότητας ως προς: α) την προσθήκη εκτρεφόμενου είδους (πέστροφα), β) προσθήκη δεξαμενής και ανακατανομή των ποσοτήτων των εκτρεφόμενων ειδών), για τη λειτουργία της υφιστάμενης χερσαίας μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας ειδών οξυρρύγχου συνολικής ετήσιας δυναμικότητας 80 tn για όλα τα εκτεφόμενα είδη, στην περιοχή «Κεφαλάρι» του Δ. Δοξάτου Π.Ε. Δράμας με φορέα την «Γ. ΜΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ & ΟΞΥΡΡΥΓΧΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ Ο.Ε.».
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Φορέας έργου
Γ. ΜΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ & ΟΞΥΡΡΥΓΧΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Ο.Ε.
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6Ζ8ΣΟΡ1Υ-ΚΙ1/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
6ΖΖΧ4653Π8-ΒΗ9
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
ΟΙΚ. 30438
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
06/07/2017
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 8η - Υδατοκαλλιέργειες
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
8
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Δοξάτου
Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Νομαρχία
Δράμας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
522114.76
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4545685.67
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
41.064680
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
24.264990
NATURA 2000
ΟΧΙ