← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
Ψ480ΟΡ1Υ-ΕΟΓ
Αρ. πρωτοκόλλου
3294
Ημερομηνία Καταχώρησης
13-10-20
Θέμα
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Τροποποίηση περιβαλλοντικά αδειοδοτημένης δραστηριότητας και αναδιατύπωση των προηγούμενων ΑΕΠΟ) για την λειτουργία κτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 400 Ισοδυνάμων Ζώων(αγελάδων γαλακτοπαραγωγής), ιδιοκτησίας της «Κληρονόμοι Φύσαρη Ιωάννη & ΣΙΑ Ο.Ε.» που βρίσκεται εγκατεστημένη στην αγροτική περιοχή Μυρωδάτου, Δήμου Αβδήρων, ΠΕ Ξάνθης, ως προς:<br /> <br /> • Την ορθή αποτύπωση των κτιριακών εγκαταστάσεων και υποδομών της κτηνοτροφικής μονάδας,<br /> • Τον επαναπροσδιορισμό της διαχείρισης των κτηνοτροφικών αποβλήτων λόγω τροποποιήσεων σταβλισμού σε βουστάσια, <br /> • Τη διάθεση των υγρών και μέρους των στερεών κτηνοτροφικών αποβλήτων σε αδειοδοτημένη μονάδα αναερόβιας χώνευσης προς παραγωγή βιοαερίου και ηλεκτροπαραγωγής και <br /> • Τη διάθεση των αστικών λυμάτων σε μονάδα επεξεργασίας λυμάτων.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Φορέας έργου
Κληρονόμοι Φύσαρη Ιωάννη & ΣΙΑ Ο.Ε.
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ψ480ΟΡ1Υ-ΕΟΓ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
ΨΞΡΞΟΡ1Υ-ΗΨΧ
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
5272/18
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
21/01/2019
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 7η - Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
9
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Αβδήρων
Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Νομαρχία
Ξάνθης
Χ (ΕΓΣΑ 87)
577702.956
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4534651.422
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
40.961880
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
24.925150
NATURA 2000
ΝΑΙ